Powrót

Konferencja z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce

5 listopada 2010, 00:00

Konferencja z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz PSE Operator przy współpracy Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zorganizowały w dniach 4-5 listopada 2010 r. uroczystą konferencję z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce.

W konferencji udział wzięli Joanna Strzelec-Łobodzińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Henryk Majchrzak - Prezes PSE Operator, Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny IGEOŚ oraz zaproszeni goście - pracownicy służb dyspozytorskich i służb ruchu wszystkich szczebli z zakładów energetycznych, elektrowni i elektrociepłowni oraz spółek Grupy Kapitałowej PSE Operator.


Od lewej: Sławomir Krystek, Joanna Strzelec-Łobodzińska, Henryk Majchrzak

Przywitania gości i uroczystego otwarcia konferencji dokonał Sławomir Krystek - Dyrektor Generalny IGEOŚ.

Wprowadzenia merytorycznego dokonał Henryk Majchrzak - Prezes Zarządu PSE Operator. W swoim przemówieniu podkreślił trudne i odpowiedzialne zadanie pracowników służb dyspozytorskich, jakim jest zapewnienie niezawodnego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Omówił zakres niezbędnych działań długofalowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jak również wyzwania jakie stoją przed Operatorem Systemu Przesyłowego. Więcej czasu prezes poświęcił na omówienie międzynarodowej współpracy międzyoperatorskiej. - Utworzenie ENTSO-E wzmocniło współpracę operatorów w kluczowych obszarach, jak tworzenie kodeksów dotyczących spraw technicznych i rynkowych, koordynacja pracy systemów i rozwój sieci. Celem tej organizacji jest uzyskanie pełniejszej integracji europejskiego rynku energii elektrycznej, budowa stabilnego otoczenia rynkowego oraz zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy europejskiego systemu przesyłowego – mówił Henryk Majchrzak.

Następnie przypomniał działania podejmowane przez operatorów w sytuacjach awaryjnych oraz dwustronne umowy regulujące zasady wzajemnej pomocy z sąsiednimi OSP. Podkreślił wagę współpracy naukowej, innowacji i szkoleń. - PSE Operator uruchomił projekt zmierzający do budowy symulatora KSE do szkolenia służb ruchowych KDM i ODM, czyli interaktywnego narzędzia pozwalającego na symulacje w czasie rzeczywistym działania systemu elektroenergetycznego – elektrowni, sieci przesyłowej, zachowania odbiorów, linii transgranicznych i wymiany międzysystemowej. Szkolenie służb dyspozytorskich na symulatorze jest wymagane przez ENTSO-E w ramach „Operations Handbook Policy 8”- wyjaśnił prezes.

Na koniec prezes PSE Operator złożył życzenia i wyraził głębokie wyrazy uznania pracownikom służb dyspozytorskich z okazji ich jubileuszu.

Następnie głos zabrała minister Joanna Strzelec – Łobodzińska. W swoim wystąpieniu przedstawiła aktualne kierunki polityki energetycznej Państwa.


Minister Joanna Strzelec-Łobodzińska wręcza odznaczenie Wojciechowi Cudnikowi (PSE Operator)

Po okazjonalnych wystąpieniach odbyło się uroczyste wręczanie odznaczeń państwowych i resortowych "Za zasługi dla Energetyki". W imieniu wicepremiera Waldemara Pawlaka odznaczenia wręczyła minister Joanna Strzelec-Łobodzińska w asyście prezesa Henryka Majchrzaka.

W drugiej części konferencji odbyły się wystąpienia okolicznościowe, poświęcone historii i aktualnej problematyce służb dyspozytorskich. Jerzy Dudzik, dyrektor Departamentu Usług Operatorskich PSE Operator opowiedział o „Historii służb dyspozytorskich w Polsce”. Grzegorz Kobeszko z Dyspozycji RWE Stoen Operator przedstawił prezentację pt. „Służby Dyspozytorskie Energetyki Warszawskiej – historia-teraźniejszość - przyszłość”. Zbigniew Borowiecki z Vattenfall Distribution Poland zaprezentował „Funkcjonowanie służb dyspozytorskich w Vattenfall Distribution Poland”. Po prezentacjach odbyła się sesja pytań i dyskusja.

Wieczorne spotkanie przy uroczystej kolacji było okazją do wielostronnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz do zacieśnienia kontaktów i współpracy. Biesiadnikom przygrywała „Kapela Czerniakowska”.

Biuro Komunikacji Korporacyjnej