Powrót

Możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o świadczenie usług przesyłowych.

18 listopada 2005, 00:00

Możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o świadczenie usług przesyłowych.
Informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o świadczenie usług przesyłowych, w przypadku posiadania przez dane przedsiębiorstwo ratingu na poziomie co najmniej BBB wydanego przez jedną z niżej wymienionych agencji ratingowych:
  1. Standard & Poor’s
  2. Moody’s
  3. Fitch ratings

Dlatego też, przedsiębiorstwa legitymujące się ratingiem na poziomie co najmniej BBB oraz posiadające aktualnie obowiązującą Umowę o świadczenie usług przesyłowych, które chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, prosimy o pisemne wystąpienie do OSP, celem przygotowania stosownego Aneksu.

W przypadku podmiotów występujących do OSP z „Wnioskiem o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłowych”, chcących skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przedkładania powyższego zabezpieczenia, prosimy o załączenie aktualnej oceny ratingowej zgodnej z przedstawionymi wyżej wymaganiami.