Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych"

27 lutego 2019, 15:58

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych"

W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne oraz funkcjonalne, które powinny spełniać szafki kablowe i skrzynki pośredniczące dla obwodów prądowych i napięciowych oraz złącza do agregatu przewoźnego instalowane w stacjach elektroenergetycznych z rozdzielniami napowietrznymi 110, 220, 400, 750 kV.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 14 marca 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.