Powrót

Połączenie PSE Operator S.A. ze spółką zależną PSE-Info Sp. z o.o.

4 stycznia 2011, 17:25

Połączenie PSE Operator S.A. ze spółką zależną PSE-Info Sp. z o.o.
W dniu 31 grudnia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia PSE Operator S.A. ze spółką zależną PSE-Info Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło w trybie połączenia poprzez przejęcie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne – INFO Sp. z o. o. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

PSE Operator S.A. oraz Spółka Przejmowana dokonały Połączenia na podstawie następujących uchwał:

  • Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku  nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie poprzez przejęcie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne – INFO   Sp. z o.o. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  • Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku  nr 17 w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Polskich Sieci Elektroenergetycznych – INFO Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia poprzez przejęcie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne – INFO  Sp. z o.o. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A
    Połączenie to spowodowało przejście zakładu pracy spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne - INFO Sp. z o. o. na nowego pracodawcę - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
    w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

W związku z procesem połączenia, po kilkutygodniowych negocjacjach, pomiędzy Organizacjami Związkowymi działającymi w PSE Operator S.A. i PSE Info Sp. z o.o. oraz Zarządami obu Spółek podpisane zostało w dniu 31.12.2010 roku „Porozumienie w sprawie przejścia zakładu pracy”, które reguluje warunki przejścia Pracowników PSE Info Sp. z o.o. do PSE Operator S.A.

Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PSE-Info Sp. z o.o. przejęła spółka PSE Operator S.A.