Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały Biały Certyfikat nr 1

20 listopada 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały Biały Certyfikat nr 1
31 października br., w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu, PSE otrzymały Świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli tzw. Biały Certyfikat.
Pierwszy w historii przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony przez Prezesa URE 31 grudnia 2012 r. O Białe Certyfikaty ubiegało się aż 209 proekologicznych przedsięwzięć – z których tylko 102 spełniały wymagania określone w tym postępowaniu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako promotor wdrażania nowatorskich i proekologicznych rozwiązań, pomimo braku obowiązku przedstawiania do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, skorzystały z możliwości jakie daje art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy o efektywności energetycznej i wzięły udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE. Docenione zostało zadanie zrealizowane w ramach prowadzonego w PSE Programu Poprawy Efektywności Energetycznej Spółki, polegające na wymianie transformatorów mocy na jednostki o większej sprawności i niższym własnym zapotrzebowaniu na  energię. Bardziej efektywne transformatory wpływają na redukcję emisji gazów cieplarnianych i  optymalizują straty na transformacji.

Uzyskanie przez PSE Białego Certyfikatu nr 1 nie tylko potwierdza czołową pozycję Operatora wśród firm wdrażających nowatorskie rozwiązania pro-oszczędnościowe i proekologiczne, lecz również jest istotną zachętą do dalszego prowadzenia prac związanych z promowaniem efektywnego zarządzania energią elektryczną – zarówno w naszej firmie, jak i w całej branży. Są z  tego wymierne korzyści. – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Wprowadzony system świadectw efektywności energetycznej to nowy stymulujący mechanizm rynkowy mający na celu pobudzenie działań oraz procesów zmierzających do optymalizacji w  zakresie zużycia energii. System ten umożliwia uzyskanie wymiernych oszczędności energii w  trzech obszarach:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych – rozumianych zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, w  rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła;
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadziła w życie system świadectw efektywności energetycznej zwanych Białymi Certyfikatami oraz nałożyła obowiązek ich przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE na następujące grupy przedsiębiorców:

  • przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają odbiorcom końcowym energię,
  • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
  • towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, które realizują transakcje na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, ze świadectwa efektywności energetycznej wynikają zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, a więc podlegają obrotowi na TGE. W przypadku podmiotów, które zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej są objęte obowiązkiem pozyskania białych certyfikatów, a nie uzyskają ich i nie umorzą, będą musiały uiścić opłatę zastępczą w odpowiedniej wielkości określonej Ustawą.

Tak zorganizowany mechanizm rynkowy nie tylko pozwala na poprawienie wyników ekonomicznych poszczególnych zadań na które uzyskano Białe Certyfikaty lecz również stanowi bodziec do  poszukiwania i realizacji kolejnych przedsięwzięć proekologicznych.

PSE, kontynuując strategię optymalizacji zużycia energii elektrycznej w ramach Programu Poprawy Efektywności Energetycznej, prowadzą prace nad wdrożeniem certyfikowanego systemu zarządzania energią w Spółce oraz realizują szereg działań mających na celu ograniczenie strat w przesyle poprzez przygotowanie standardów technicznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Liczymy, że nasze działania zainspirują wszystkie firmy z branży do bycia „efektywnym” - dodaje Prezes Majchrzak.