Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyróżnione przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji

28 lutego 2013, 15:42

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyróżnione przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji
PSE zostały wyróżnione za ideę i powołanie do istnienia Warsztatów Rynku Energetycznego oraz wsparcie dla budowy innowacyjnego i konkurencyjnego rynku elektroenergetycznego. Nagrodę przyjął Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE z rąk Stefana Kamińskiego, Prezesa KIGEiT 25 lutego br. w Hotelu Hilton w Warszawie, podczas uroczystej gali wieńczącej V Forum Gospodarcze TIME.

Wiodącymi tematami tegorocznej edycji Forum były: rozwój telekomunikacji i energetyki połączonych synergią inwestycji w infrastrukturę sieci inteligentnych, budowa modeli biznesowych dla energetyki obywatelskiej oraz inne zadania wynikające ze strategii energetycznej. Partnerem strategicznym tego wydarzenia były Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W sesji otwierającej V edycję Forum wystąpili: Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska oraz Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT.

Prezes Henryk Majchrzak omówił m.in. możliwości współpracy przemysłu ICT i operatorów telekomunikacyjnych z operatorami systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a także przedstawił dorobek Warsztatów Rynku Energii, które powstały z inicjatywy Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci Elektroenergetycznych i roboczą platformą gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych.

Warsztaty Rynku Energii
Warsztaty Rynku Energii (WRE) zostały zawiązane w 2012 roku, w celu wskazania optymalnej, z punktu widzenia społecznego, ścieżki wdrożenia inteligentnych sieci w Polsce. W ramach WRE ściśle współpracują nie tylko podmioty i instytucje z branży elektroenergetycznej, ale również z branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT).
Cele warsztatów:

 • Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń branż w zakresie smart grid
 • Skoordynowanie działań podmiotów branży elektroenergetycznej i ICT w ramach inteligentnych sieci
 • Organizacja wspólnych działań
 • Wypracowanie wspólnego stanowiska wobec przygotowywanych zmian prawnych
 • Stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia projektów pilotażowych
 • Wypracowanie rozwiązań finansowania projektów pilotażowych

W radzie programowej Warsztatów Rynku Energii, oprócz ich inicjatorów, zasiadają przedstawiciele następujących instytucji: Zarządcy Rozliczeń S.A., ENERGA‐Operator S.A., Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Tauron Dystrybucja S.A., Towarzystwa Obrotu Energią, ENEA Operator S.A., RWE Stoen Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A., Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotychczas odbyło się sześć posiedzeń Rady Programowej i Komitetu Programowego Warsztatów, podczas których utworzono sześć Zespołów Tematycznych, które realizują prace w ramach Warsztatów. W szczególności Zespoły te opracowały następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie wdrożenia Operatora Informacji Pomiarowych i nowego rynku danych pomiarowych
 • Opracowanie wytycznych do interoperacyjności rozwiązań z zakresu sieci inteligentnych, w tym sieci domowych
 • Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych pomiarowych
 • Przygotowanie projektów pilotażowych dla taryf wielostrefowych (Time of Use) oraz taryf z wyłączeniem (redukcją):
 • Identyfikacja barier wdrażania nowych programów taryfowych
 • Przygotowanie projektu demonstracyjnego w zakresie mikroinstalacji i terminali ładowania pojazdów elektrycznych z opcją V2G/V2H
 • Identyfikacja barier wdrożenia mikroinstalacji w kontekście nowych projektów ustaw o odnawialnych źródłach energii i prawa energetycznego
 • Badanie oczekiwań konsumentów w zakresie akceptacji rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych

Potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie smart grid i smart metering
Wdrożenie smart grid oraz smart metering w Polsce powinno uwzględnić realizację następujących celów operatora systemu przesyłowego:

 • Bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz zapewnieniem poprawnej jego pracy przy udziale dużej liczby źródeł OZE
 • Zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej pracy sieci przesyłowej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa KSE

Zapewnienie możliwości bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz zapewnienie poprawnej jego pracy przy udziale dużej liczby źródeł OZE możliwe jest poprzez:

 • Wdrożenie mechanizmów oddziaływania na szczytowe zapotrzebowanie na moc (i jego obniżanie)
 • Efektywne wykorzystanie generacji OZE w dolinie nocnej poprzez wykorzystanie pojazdów elektrycznych i innych form magazynowania energii
 • Wykorzystanie nowych technologii (np. samochody elektryczne).

Zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej pracy sieci przesyłowej będzie wspierane przez:

 • Stały rozwój narzędzi prognostycznych pozwalających planować pracę systemu
 • Efektywne wykorzystanie potencjału linii przesyłowych w sytuacji dużej zmienności obciążenia linii dzięki wdrożeniu systemów monitorowania dynamicznej obciążalności linii przesyłowych.

Realizacja poniższych działań przyczyni się do zapewnienie bezpieczeństwa KSE :

 • Rozwój narzędzi do monitorowania pracy systemu, w tym do monitorowania zachodzących procesów o dużej dynamice, dzięki wdrożeniu rozległego systemu monitorowania opartego o pomiary fazorów w kluczowych węzłach sieci.
 • Stały rozwój narzędzi do zarządzania systemem (SCADA, EMS).

Wdrożenie smart meteringu powinno skutkować wprowadzeniem programów taryfowych dla odbiorców komunalnych, dzięki czemu ograniczone zostanie szczytowe zapotrzebowanie na moc tej grupy odbiorców.

Ponadto rozwój technologii stworzy możliwości wprowadzania automatyki domowej zintegrowanej w tzw. sieci domowej, co w jeszcze większym stopniu wpłynie na ograniczenie szczytowego zapotrzebowania. Aby tak się stało, konieczne są działania po stronie Prezesa URE (np. zaprzestanie zatwierdzania taryf odbiorców grupy G, wprowadzenie obowiązku stosowania zróżnicowanych stawek w różnych strefach czasowych), OSP i OSD (wprowadzenie taryf strefowych), sprzedawców (wprowadzenie nowych programów cenowych).

Wdrożenie w Polsce sieci inteligentnych wpłynie korzystnie na rozwój generacji prosumenckiej, opartej o małe, przydomowe źródła energii odnawialnej, które przyczynią się do poprawy bilansu energetycznego kraju. Przy jednoczesnym rozwoju rynku samochodów elektrycznych, pojawi się możliwość magazynowania tej energii w akumulatorach aut elektrycznych. Wdrożenie smart metering, czyli inteligentnego opomiarowania, które związane jest z wprowadzeniem zróżnicowanych programów taryfowych, z pewnością przełoży się na ograniczenie zużycia energii w gospodarstwach domowych. – uważa Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Ponadto, wdrożenie sieci inteligentnych przyniesie dla polskiej gospodarki szereg innych korzyści, a przede wszystkim sprzyjać będzie rozwiązaniu problemu, jakim jest bilansowanie systemu elektroenergetycznego, w którym znaczący jest udział źródeł odnawialnych, w sytuacjach występowania zdarzeń atmosferycznych zakłócających wytwarzanie energii z OZE (np. niedostateczna siła wiatru dla siłowni wiatrowych). Możliwe także będzie m.in.: zarządzanie stroną popytową, wykorzystywanie różnych form magazynowania energii czy zastosowanie źródeł generacji opartych o lokalne źródła paliwa (np. gaz łupkowy) pozwalających na szybkie reagowanie na potrzeby systemu elektroenergetycznego.
Wdrożenie smart inteligentnego opomiarowana związane jest w wprowadzeniem nowych programów taryfowych dla odbiorców, co przełoży się na ograniczenie zużycia energii w gospodarstwach domowych. Smart metering wraz z utworzeniem Operatora Informacji Pomiarowych jest niezbędnym warunkiem rozwoju konkurencji na konsumenckim rynku energii a tym samym warunkiem wprowadzenia mechanizmów powstrzymującym wzrost cen zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców.