Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie

31 lipca 2019, 13:38

Projekt Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 31 lipca 2019 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 14 sierpnia 2019 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2538, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie, w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty”. Na wskazany wyżej numer faksu lub adres poczty elektronicznej prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.