Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

20 września 2007, 00:00

Projekt Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także „IRiESP-Korzystanie”).

Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wynikają z wdrożenia Standardów technicznych systemu SOWE w wersji 5.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE w wersji 8.0. i związanych z tym zmian dotyczących wymagań bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL i WIRE/UR. Zmiany w zakresie standardów technicznych systemów SOWE i WIRE dotyczą dostosowania tych systemów do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium) oraz wprowadzenia wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. Zmiany w zakresie wymagań bezpieczeństwa dla systemów SOWE i WIRE polegają na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa systemów poprzez wdrożenie autentykacji węzłów SOWE i WIRE z wykorzystaniem protokołu SSL w kanałach WebSphereMQ.

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, który w dniu 20.09.2007 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt ww. Karty aktualizacji niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP-Korzystanie i poddaje równocześnie przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. Zwracamy się zatem z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP-Korzystanie.

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 04.10.2007 r.:

  1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem na numer: (22) 340-2578, lub
  3. pocztą na adres:

PSE-Operator S.A.
Departament Usług Operatorskich
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa


Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do projektu Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, dostępny jest na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.