Powrót

Projekt Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania

27 października 2020, 14:13

Projekt Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: WRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. (dalej: „Warunki Dotyczące Bilansowania”). W tym celu OSP opracował Projekt Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „Projekt Zmian nr 2/2020 Warunków”), który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2017/2195, zapewniając publiczny dostęp do Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do 27 listopada 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej – rynekbilansujacy@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym uwag do Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, dołączonym do niniejszego komunikatu.