Powrót

PSE Operator S.A. zaprasza na Warsztaty dotyczące europejskiego Kodeksu Sieci w zakresie wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci

5 września 2011, 00:00

PSE Operator S.A. zaprasza na Warsztaty dotyczące europejskiego Kodeksu Sieci w zakresie wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci
Od 2009 r.  jedyna europejska organizacja zrzeszająca 41 OSP – ENTSO-E oraz europejskie organizacje Regulatorów ERGEG/ACER zaangażowane są w proces uzgodnień i opracowania Wytycznych Ramowych oraz Kodeksu Sieci w zakresie wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci. W marcu br. ACER opublikował do publicznych konsultacji Projekt Wytycznych Ramowych w zakresie przyłączeń do sieci (ang. Framework Guidelines on Electricity Grid Connections). W ślad za tym ENTSO-E opublikowało nieformalny – pilotażowy Kodeks Sieci: Projekt Wymogów w zakresie przyłączeń mających zastosowanie wobec wszystkich wytwórców (ang. ENTSO-E Draft Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators). Przyszły Kodeks Sieci będzie mieć charakter bezwzględnie obowiązującej regulacji prawnej.

W chwili obecnej ENTSO-E kontynuuje proces wypracowania rozwiązań w Projekcie Kodeksu Sieci w zakresie przyłączeń wytwórców do sieci. W październiku br. organizacja zamierza przeprowadzić sześciotygodniowe konsultacje dotyczące wspomnianego Projektu Kodeksu Sieci z udziałem wszystkich interesariuszy z krajów będących członkami ENTSO-E.

PSE Operator S.A. zaprasza przedstawicieli branży elektroenergetycznej na organizowane w swojej siedzibie Warsztaty, które zostaną poświęcone przybliżeniu, omówieniu oraz dyskusji dotyczącej wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci oraz szeregu implikacji z nich wynikających. Warsztaty wpisują się w ogólnoeuropejską praktykę organizacji przez Operatorów Systemów Przesyłowych tego typu inicjatyw zgodnie z ustaleniami podjętymi w ENTSO-E.

Szczegółowe ramy czasowe oraz Program jednodniowych Warsztatów, podczas których przedstawione zostaną:

  • Kodeksy Sieci jako przyszła norma prawna (sposób i zakres obowiązywania),
  • przesłanki wymogów w zakresie przyłączeń wytwórców do sieci wynikające z Wytycznych Ramowych ACER,
  • projektowane wymogi szczegółowe wobec wytwórców oraz konsekwencje ich wdrożenia,

uzależniamy od odzewu zainteresowanych, szczególnie od sformułowania wyprzedzająco względem PSE Operator S.A. pytań i problemów do omówienia w trakcie Warsztatów. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań związanych z Projektem Kodeksu Sieci oraz potwierdzenie uczestnictwa p. P. Ziółka: pawel.ziolek@pse-operator.pl do dnia 9 września 2011r do godz. 15:00. We wskazaniu uczestników Warsztatów uprzejmie prosimy o zawarcie adresu mailowego uczestnika na potrzebę przesłania przez PSE Operator S.A. do dnia 12 września br. szczegółowego programu Warsztatów planowanych w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornie na dzień 14 września 2011 r. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni.

Do udziału w Warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki oraz krajowych organizacji sektora elektroenergetycznego.