Powrót

PSE wyznaczone operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce – do końca 2030 r.

17 czerwca 2014, 16:36

PSE wyznaczone operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce – do końca 2030 r.
Prezes URE, decyzją z dnia 16 czerwca 2014 r., wyznaczył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. Dotychczas obowiązująca decyzja Prezesa URE z 2007 roku, na  mocy której PSE pełnią obowiązki OSP, wygasa z dniem 1 lipca 2014 r.

Decyzja Prezesa URE stanowi potwierdzenie, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. posiadają warunki do skutecznego zarządzania elektroenergetycznym systemem przesyłowym na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej w sposób ekonomicznie efektywny oraz prawidłowo realizują zadania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, określone w szczególności w art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Do wyznaczenia PSE S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce, niezbędnym było posiadanie przez Spółkę koncesji na przesyłanie energii elektrycznej oraz  uzyskanie certyfikatu niezależności. Oba te warunki zostały spełnione:

  • decyzją z dnia 28 maja 2013 r., Prezes URE przedłużył PSE termin ważności koncesji na  przesyłanie energii elektrycznej, na okres do dnia 31 grudnia 2030 r., oraz
  • decyzją z dnia 4 czerwca 2014 r., Prezes URE przyznał PSE certyfikat spełniania kryteriów niezależności określonych w art. 9d ust. 1a ustawy Prawo energetyczne.

Obowiązek posiadania certyfikatu spełniania kryteriów niezależności wprowadziły przepisy Ustawy z  dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 11 września 2013 r. Nowelizacja implementowała do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, nakładające na podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego (lub wnioskujący o wyznaczenie na OSP), obowiązek posiadania certyfikatu, potwierdzającego spełnianie kryteriów niezależności.

Kilkumiesięczny proces certyfikacji został zapoczątkowany w październiku 2013 roku na wniosek PSE. Po wydaniu przez Komisję Europejską, w kwietniu 2014 r., pozytywnej opinii o spełnianiu przez PSE kryteriów niezależności, Prezes URE wydał ostateczną decyzję przyznającą PSE certyfikat spełniania kryteriów niezależności.

Uzyskanie pierwszego w Polsce certyfikatu niezależności potwierdza, że PSE działają zgodnie z  wymogami prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego, pozostając pod względem formy prawnej i  organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależne od obszaru działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną.

Zakończenie procesu uzgodnień i weryfikacji niezbędnych dla wyznaczenia PSE operatorem systemu przesyłowego jest potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć Spółki i otwiera nowy etap, w którym do najważniejszych wyzwań należeć będzie realizacja ogromnej skali inwestycji w  infrastrukturę elektroenergetyczną oraz stworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes PSE.