Powrót

Rozpoczęcie procesu konsultacji zmian IRiESP

8 czerwca 2012, 00:00

Rozpoczęcie procesu konsultacji zmian IRiESP
Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP – Bilansowanie.

Projekt Karty aktualizacji został w dniu 8 czerwca 2012 r. zamieszony na stronie internetowej OSP pod adresem: www.pse.pl. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), informuje o:

  • publicznym dostępie do Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP – Bilansowanie;
  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 22 czerwca 2012 r. włącznie;
  • adresie poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, oraz numerze faksu: (22) 242 2192, pod które można doręczać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, pod wymieniony wyżej adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.