Powrót

Społeczne konsultacje ENTSO-E dotyczące Projektu Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (edycja 2012) i Projektu Kodeksu Sieci dot. wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci

6 marca 2012, 00:00

Społeczne konsultacje ENTSO-E dotyczące Projektu Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (edycja 2012) i Projektu Kodeksu Sieci dot. wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci

PSE Operator S.A. informuje o rozpoczęciu z dniem 1 marca br. przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) społecznych konsultacji w zakresie projektu Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej - edycja 2012 (ang. Ten Years Network Development Plan 2012 - TYNDP), w tym m.in. Regionalnych Planów Inwestycyjnych dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Kontynentalnej Środkowo-Wschodniej. Termin zgłaszania uwag przez zainteresowane strony mija 26 kwietnia br.

Jednocześnie przypominamy o trwających do dnia 20 marca br. konsultacjach projektu Kodeksu Sieci dotyczącego wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci (ang. Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators).

Projekt Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (edycja 2012).

Zgodnie z postanowieniami art. 8.3. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, europejscy operatorzy systemów przesyłowych, co dwa lata przyjmują niewiążący dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym wraz z europejską prognozą wystarczalności mocy wytwórczych. Spełniając ww. zapisy, ENTSO-E opracowało i opublikowało na stronie internetowej https://www.entsoe.eu/resources/consultations pakiet dokumentów tworzących projekt Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej 2012 (ang. ENTSO-E Ten Years Network Development Plan – TYNDP).

TYNDP 2012 składa się z:

Regionalne Plany Inwestycyjne są zgodne z:

Regionalne Plany Inwestycyjne bardziej szczegółowo przedstawiają planowane zamierzenia inwestycyjne, jednakże zgodnie z postanowieniami ww. Rozporządzenia Nr 714/2009 -  podobnie jak  główny dokument Paneuropejskiego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej ENTSO-E - nie są to dokumenty prawnie wiążące.

 1. Głównego dokumentu projektu Paneuropejskiego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej ENTSO-E (ang. ENTSO-E Ten Years Network Development Plan 2012), zawierającego wynikające z regionalnych planów inwestycyjnych projekty o znaczeniu paneuropejskim, które w znaczący sposób wpływają na przepływy transgraniczne oraz odpowiadają na potrzeby inwestycyjne dużych obszarów zapotrzebowania na energię elektryczną.
   
 2. Sześć Regionalnych Planów Inwestycyjnych – dla następujących regionów (krajów) :
   
  • Morza Bałtyckiego (NO, SE, DK, FI, EE, LV, LT, PL, DE);
  • Morza Północnego (IE, NI, GB, NO, DK, NL, BE, LU, DE, FR);
  • Europy Kontynentalnej Południowo-Wschodniej (HU, SI, RO, RS, BG, MK, ME, BA, HR, IT, EL);
  • Europy Kontynentalnej Środkowo-Wschodniej (AT, HR, CZ, DE, HU, PL, RO, SK, SI);
  • Europy Kontynentalnej Południowo-Zachodniej (FR, PT, ES); 
  • Europy Kontynentalnej Środkowo-Południowej (FR, DE, CH, AT, IT, SI).
    • krajowymi Planami Rozwoju, do przedstawienia których organom regulacyjnym poszczególni OSP zobowiązani są (corocznie) zgodnie z Art. 22 Dyrektywy 2009/72/EC oraz
    • wskazanym powyżej głównym dokumentem TYNDP 2012.
 3. Przeglądu Scenariuszy i Prognozy Wystarczalności Systemu 2012-2030 (ang. Scenario Outlook & Adequacy Forecast), zawierającego ocenę wystarczalności systemu europejskiego w średnio- i długoterminowej perspektywie, wynikającą z analizy wystarczalności generacji dla całego ENTSO-E, regionów oraz poszczególnych krajów. SO&AF przedstawia również kierunki rozwoju systemu do 2030 r.

TYNDP 2012 zawiera:

 • identyfikację miejsc występowania ograniczeń przesyłowych (tzw. wąskich gardeł) oraz niezbędnej infrastruktury sieciowej do 2022 r. a także przesłanki dla realizacji inwestycji sieciowych;
 • prognozę produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać przyłączone do sieci w ciągu najbliższych dziesięciu lat oraz ich udział w oczekiwanej redukcji emisji CO2;
 • prezentację korzyści oraz koszty wynikające z inwestycji w projekty o znaczeniu europejskim na poziomie paneuropejskim oraz regionalnym (100 projektów), w tym projekcję możliwych korzyści wynikających z dalszej integracji rynków energii. 

Aktualnie Komisja Europejska prowadzi prace nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE. Projekt tego Rozporządzeniadefiniuje tzw. „projekty wspólnego celu” (ang. projects of common interest). Podstawą identyfikacji tych projektów mają być projekty infrastrukturalne zawarte w TYNDP. Z tego względu TYNDYP 2012 (projekty infrastrukturalne w nim zawarte), będzie w odgrywać kluczową rolę w określeniu projektów inwestycyjnych zaklasyfikowanych jako „projekty wspólnego celu”.

TYNDP 2012 wpisuje się we wsparcie przez OSP realizacji polityki dotyczącej integracji rynków, integracji odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.Wskazuje na potrzebę inwestycji rzędu 104 mld EUR w modernizację lub budowę ok. 51 500 km sieci przesyłowych najwyższych napięć w Europie. Wykonane analizy dowodzą, że 80% ze wskazanych 100 wąskich gardeł ma bezpośredni lub pośredni związek z integracją OZE. Rozwój OZE na tak szeroką skalę jest głównym czynnikiem powodującym zwiększone, niestabilne przepływy energii na dużych odległościach na terenie całej Europy, w tym na kierunku północ-południe, tzn. z krajów skandynawskich do Włoch, a także między Europą Kontynentalną a Półwyspem Iberyjskim, Irlandią oraz Wielką Brytanią oraz wzdłuż osi wschód-południe i zachód na Półwyspie Bałkańskim. Z szacunków ENTSO-E wynika, iż oddanie do eksploatacji inwestycji o znaczeniu europejskim może przyczynić się do redukcji emisji CO2 o 170 mln ton, z czego 150 mln wynikałoby z przyłączenia do sieci źródeł OZE a pozostałe 20 mln stanowiłoby rezultat dalszej integracji rynków. Odnosząc się natomiast do projektów  wymienionych w pilotażowym TYNDP 2010, ENTSO-E stwierdza, że jedna na trzy z planowanych inwestycji odnotowuje opóźnienia w realizacji z powodu długich procedur uzyskiwania pozwoleń. Dlatego organizacja pozytywnie odnosi się do propozycji KE zawartych w ww. projekcie Rozporządzenia UE w zakresie usprawnień na rzecz realizacji inwestycji infrastrukturalnych (w tym określenia ram czasowych na wydawanie pozwoleń).   

Interesariusze mogą wyrazić opinie i zgłosić uwagi do projektów dokumentów wchodzących w skład pakietu TYNDP 2012 w ramach rozpoczętego procesu społecznych konsultacji do dnia 26 kwietnia, za pomocą dedykowanego interfejsu konsultacyjnego https://www.entsoe.eu/consultations oraz wziąć udział w specjalnych Warsztatach, które odbędą się 28 marca br. w Brukseli.  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami i udziału w procesie konsultacji.

Projekt Kodeksu Sieci dot. wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci.

PSE Operator S.A. przypomina o trwających konsultacjach społecznych prowadzonych przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) w zakresie projektu Kodeksu Sieci dotyczącego wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci (ang. Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators). Konsultacje trwać będą do 20 marca br.

Projekt ww. regulacji opracowany został zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.  w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, zgodnie z którym ENTSO-E opracowuje, na wniosek Komisji Europejskiej, Kodeksy Sieci w obszarach wskazanych szczegółowo w art. 8.6. tego Rozporządzenia. Kodeksy Sieci są przyjmowane w procedurze komitologii, co oznacza, że będą obowiązywać wprost w krajach członkowskich UE (podobnie jak Rozporządzenia UE). W odniesieniu do projektu Kodeksu Sieci dotyczącego wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci, współpraca ENTSO-E i ACER (ERGEG) realizowana była już na etapie tworzenia projektu pilotażowego Kodeksu. Rozwiązania i wnioski wynikające z projektu pilotażowego Kodeksu Sieci dotyczącego wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci prezentowane były zainteresowanym stronom podczas Warsztatów PSE Operator S.A. we wrześniu 2011 r.

Na stronie internetowej ENTSO-E zamieszczone zostały, oprócz projektu Kodeksu Sieci https://www.entsoe.eu/consultations/, dokumenty towarzyszące (https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators), tj:

 • Informacje na temat sposobu postępowania przy zgłaszaniu uwag do wspomnianego projektu Kodeksu Sieci;
 • Pytania i odpowiedzi (ang. Frequently Asked Questions), zawierające m.in. objaśnienie najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych związanych z rozwiązaniami zaproponowanymi w Kodeksie Sieci;
 • Uzasadnienie (ang. Motivation and approach) zawierający objaśnienie przesłanek rozwiązań przedłożonych w Kodeksie Sieci, w tym zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego jako podstawy ewentualnych derogacji i stosowania okresów przejściowych w zakresie przedłożonych wymogów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami i aktywnego udziału w procesie konsultacji: https://www.entsoe.eu/consultations.