Powrót

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych

31 października 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią.

I. ZAMAWIAJĄCY.

nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów

Nazwa

PSE-Operator S.A.

Adres siedziby

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Nr KRS i oznaczenie sądu

KRS nr 0000197596, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

1 000 000 zł, opłacony w całości

Osoba upoważniona do kontaktów

Daniel Owczarek

Telefon

(0-22) 693 11 31

Faks

(0-22) 628 36 09

Poczta elektroniczna (e-mail)

Daniel.Owczarek@pse-operator.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią”, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. nr 383/90/2007 z dnia 31 października 2007 roku.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych w ilościach określonych dla każdej godziny okresu (w danym miesiącu kalendarzowym ilość energii elektrycznej w poszczególnych godzinach danej strefy doby jest taka sama dla poszczególnych typów dni), na który będzie zawarta umowa, w Bazowym Harmonogramie Dostaw z możliwością ich zmiany przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiający nie dopuszcza podziału Zamówienia na części oraz nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku.

V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Regulamin), Formularz Oferty na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Formularz Oferty) oraz Wzór Umowy Sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Wzór Umowy) są dostępne, wraz z niniejszym ogłoszeniem, na stronie internetowej PSE-Operator S.A.: www.pse.pl.

Regulamin, Formularz Oferty oraz Wzór Umowy można również otrzymać bezpłatnie u Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 609-2.

VI. WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 600 000 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset tysięcy).

Dopuszczalnymi formami składania wadium są:

  • pieniądz,
  • gwarancja bankowa,
  • gwarancja ubezpieczeniowa.

Tryb i wymagania dotyczące wniesienia wadium określa Regulamin.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

A) Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, wymaganymi na podstawie Regulaminu, należy składać do dnia 16.11.2007 r. do godziny 14.00, w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 609-2.

B) Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2007 r. o godzinie 15.30, w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 135.

VIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Kryterium wyboru oferty

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za sprzedaż 1 MWh energii elektrycznej przeznaczonej na pokrywanie strat przesyłowych. Szczegółowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty określa Regulamin.

Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń

Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej, w tym Bazowy Harmonogram Dostaw, oraz zasady rozliczeń są określone we Wzorze Umowy.

Wymaganie zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem Umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga od Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem Umowy i postanowieniami Regulaminu, w terminie nie później niż 10 dni po otrzymaniu przez Dostawcę zawiadomienia o wyborze jego oferty. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie, w sposób i na warunkach określonych w pkt 9 Regulaminu oraz w § 8 we Wzorze Umowy.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.