Powrót

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych

24 września 2009, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

I. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów

Nazwa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna
(nazwa skrócona: PSE Operator S.A.)

Adres siedziby

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Nr KRS i oznaczenie sądu

KRS nr 0000197596, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

9 605 473 000,00 zł, wpłacony w całości

Osoby upoważnione do kontaktów

Daniel Owczarek
Sławomir Mościcki

Telefon

(0-22) 242 10 92

Faks

(0-22) 242 25 38

Poczta elektroniczna (e-mail)

eps@pse-operator.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią”, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu PSE Operator S.A. nr 768/72/2009 z dnia 24 września 2009 roku.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią w ilościach określonych dla każdej godziny okresu, na który będzie zawarta Umowa (Umowy) sprzedaży energii, w Grafiku Dostaw Energii (GDE).

Zamawiający dopuszcza składanie oferty wariantowej poprzez jednoczesne złożenie GDE - globalnego (GDE-G) oraz GDE - cząstkowego (GDE-C).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie oferowanych GDE - cząstkowych (GDE-C).

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Regulamin), Formularz Oferty na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Formularz Oferty) oraz Wzór Umowy sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Wzór Umowy) są dostępne, wraz z niniejszym ogłoszeniem, na stronie internetowej PSE Operator S.A.

Regulamin, Formularz Oferty oraz Wzór Umowy można również otrzymać bezpłatnie u Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr A(-1)/109g.

VI. WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej zgodnie z zasadami w pkt 3.2 Regulaminu oraz na warunkach określonych w punktach od 3.3 do 3.7 Regulaminu.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Miejsce i termin składania ofert
Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, wymaganymi na podstawie Regulaminu, należy składać do dnia 09.10.2009 r. do godziny 12.00, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr A(-1)/109g.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.10.2009 r. o godzinie 13.00, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w sali konferencyjnej nr 5.

VIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa z dniem 04.11.2009 r.

Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń
Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń są określone we Wzorze Umowy.

Wymaganie zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem Umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga od Dostawców, których oferty zostały wybrane, zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem Umowy i postanowieniami Regulaminu, w terminie określonym w Regulaminie. Dostawca ma obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości oraz na warunkach określonych w Regulaminie oraz we Wzorze Umowy.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.