Powrót

Standard aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną w wersji angielskojęzycznej

19 maja 2008, 00:00

Standard aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną w wersji angielskojęzycznej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 maja 2008 r. na stronie internetowej PSE-Operator S.A. pod adresem http://www.pse.pl, zostały opublikowane w wersji angielskojęzycznej następujące dokumenty:
  1. standardowy aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, opracowany w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia  21 kwietnia 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/5/2008”);
  2. tekst ujednolicony części głównej standardowej umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, uwzględniający postanowienia ww. aneksu;
  3. Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 8 maja 2008 r. dot. umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, w którym szczegółowo wyjaśniono przyczyny i zakres zmian umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej dla wszystkich typów kontrahentów OSP, w tym przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, w związku z ww. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  4. Informacja uzupełniająca dot. wprowadzania trybu Zgłoszenia Jednostronnego, stanowiąca załącznik do Komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 8 maja 2008 r.

Części główne standardowych umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w pkt. 2, będą stosowane do opracowania indywidualnych umów o świadczenie usług przesyłania z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, którzy będą zainteresowani zawarciem z OSP umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, po dacie wejścia w życie poszczególnych części Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.

OSP informuje przy tym, że umową, będącą podstawą świadczenia przez PSE-Operator S.A. usług przesyłania energii elektrycznej, wiążącą dla Stron, jest umowa w języku polskim.