Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Stanowisko PSE Operator S.A. dotyczące wypowiedzi posła Jarosława Zielińskiego na temat budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa

7 listopada 2012, 16:03

Stanowisko PSE Operator S.A. dotyczące wypowiedzi posła Jarosława Zielińskiego na temat budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa
W związku z wypowiedzią Jarosława Zielińskiego – posła na Sejm RP, przekazaną do mediów 29października 2012 r. oraz sugestiami kierowanymi pod adresem PSE Operator i Wykonawcy działającego na rzecz PSE Operator, informujemy co następuje.

Nieprawdziwie jest stwierdzenie, iż budowa mostu energetycznego Polska – Litwa traci sens z powodu wstrzymania budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka. Przyłączenie nowego bloku Elektrowni Ostrołęka nie jest objęte zakresem Projektu Polska-Litwa.

Połączenie Polska-Litwa jest projektem kluczowym dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, niezbędnym dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w całej północno - wschodniej Polsce. Analizując potrzeby rozwojowe Krajowej Sieci Przesyłowej należy zauważyć, że obszar północno-wschodniej Polski jest najbardziej niedoinwestowany w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Obecna struktura obiektów elektroenergetycznych jest niewystarczająca z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw i stale rosnącego zapotrzebowania regionu na energię elektryczną. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z lokalnymi władzami, deficyt odpowiedniej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej skutkuje ograniczeniem tempa rozwoju gospodarczego regionu, w tym brakiem możliwości likwidacji bezrobocia i poprawy poziomu życia mieszkańców.

Projekt połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa jest również przedsięwzięciem priorytetowym Unii Europejskiej, zakwalifikowanym do kategorii projektów o najwyższym znaczeniu dla rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej. Jego celem jest fizyczne połączenie rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich, tj. Litwy, Łotwy i Estonii z rynkiem Europy kontynentalnej, co stanowi podstawę do budowy wolnego rynku energii Unii Europejskiej.

W procesie inwestycji, PSE Operator stosuje zawsze najnowsze rozwiązania technologiczne, zgodne z najwyższymi standardami ochrony środowiska i obowiązującymi normami. Rozwiązania technologiczne w zakresie budowy napowietrznych linii najwyższych napięć odpowiadają aktualnym standardom europejskim.

Inwestycje w sieć przesyłową są działaniami strategicznymi dla bezpieczeństwa kraju, dlatego ich zrozumienie i akceptacja społeczna są dla PSE Operator działaniami o kluczowym znaczeniu.

PSE Operator mając na uwadze kwestie związane ze Zrównoważonym Rozwojem i ochroną środowiska, we wszystkich realizowanych projektach inwestycyjnych zwraca szczególną uwagę na szeroko rozumianą komunikację społeczną, w tym ścisłą współpracę z gminami i ich mieszkańcami. Jako Inwestor rozumiemy, że mieszkańcy mają prawo do informowania na temat prowadzonych w ich sąsiedztwie inwestycji oraz do uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Dlatego żadne pytania skierowane zarówno do PSE Operator jako Inwestora, czy też do Wykonawców poszczególnych linii nie pozostają bez odpowiedzi.

Jednocześnie, realizując postulaty dotyczące szybkiego uregulowania należności z tytułu prawa do nieruchomości i służebności przesyłu, zgłaszane przez mieszkańców na etapie konsultacji społecznych, Wykonawca podejmuje działania na rzecz zawarcia stosownych umów.

PSE Operator podtrzymuje swoją gotowość do spotykania się z mieszkańcami, prowadzenia otwartej dyskusji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących zarówno przebiegu linii, jak i tych związanych z wpływem linii na środowisko i zdrowie ludzi. Realizując nasze inwestycje na określonych terenach, pojawiamy się tam jako Inwestor odpowiedzialny za inwestycje kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie jesteśmy w gminach i wśród mieszkańców jako nowym sąsiadem, obywatelem lokalnej społeczności, który z odpowiedzialnością i szacunkiem odnosi się pozostałych członków tej społeczności.

Osoba do kontaktu:
Sławomir Smoktunowicz, Rzecznik prasowy
tel. +48 22 242 22 57, Slawomir.Smoktunowicz@pse-operator.pl