Powrót

Stanowisko PSE S.A. dotyczące obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) w odniesieniu do transakcji zawieranych na rynku mocy

25 marca 2019, 13:11

Stanowisko PSE S.A. dotyczące obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) w odniesieniu do transakcji zawieranych na rynku mocy

Wobec pojawiających się pytań, dotyczących klasyfikacji transakcji zawieranych na rynku mocy, w rozumieniu ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. nr 9 z późn. zm.), w kontekście obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 8 REMIT, PSE S.A. przedstawiają swoje stanowisko.

W opinii PSE S.A. obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w art. 8 REMIT nie znajduje zastosowania do transakcji zawieranych na rynku mocy, ponieważ ich przedmiotem nie są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym w rozumieniu REMIT. W opinii PSE S.A., transakcje zawierane na rynku mocy nie są również kontraktami na usługi bilansujące w zakresie energii elektrycznej w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii i nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu na żądanie ACER, wynikającemu z art. 4 ww. rozporządzenia.