Powrót

Studium CEPS, MAVIR, PSE I SEPS ws. wpływu obszaru niemiecko-austriackiego na przepływy nieplanowe

30 stycznia 2013, 00:00

Studium CEPS, MAVIR, PSE I SEPS ws. wpływu obszaru niemiecko-austriackiego na przepływy nieplanowe
Operatorzy systemów przesyłowych Czech, Polski, Słowacji i Węgier przygotowali wspólnie raport analizujący zjawisko przepływów nieplanowych w systemach elektroenergetycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadzona analiza udowadnia, że handlowa wymiana transgraniczna pomiędzy Niemcami i Austrią, realizowana w ramach wspólnego obszaru rynkowego DE-AT, powoduje znaczące rzeczywiste przepływy mocy przez sąsiednie systemy elektroenergetyczne.

Studium potwierdza słuszność kwestii podnoszonych wcześniej przez ČEPS, MAVIR, PSE i SEPS, dotyczących konieczności zmiany obecnych zasad rynkowych w zakresie organizacji handlowej wymiany transgranicznej w regionie CEE, w szczególności rozdzielenia wspólnego obszaru rynkowego Niemcy-Austria i wprowadzenie obowiązku koordynacji alokacji zdolności przesyłowych na tej granicy. Przyszłe zasady organizacji wymiany transgranicznej powinny gwarantować, że skutki przepływów nieplanowych, odczuwane obecnie głównie przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry, będą ponoszone przez te kraje, które w największym stopniu są odpowiedzialne za ich powstawanie. W opinii 4 OSP z regionu CEE, właściwe mechanizmy rynkowe dla alokacji zdolności transgranicznych w europejskim systemie elektroenergetycznym muszą właściwie uwzględniać współzależności pomiędzy transgraniczną wymianą handlową a wynikowymi rzeczywistymi przepływami mocy w sieci połączonej. ČEPS, MAVIR, PSE and SEPS są zdania, że jedynie właściwie zaimplementowana metodyka Flow-Based Allocation (FBA) może spełnić powyższy warunek. Wymaga to jednak zmiany obecnej definicji obszarów rynkowych lub zastosowania takiej modyfikacji mechanizmu FBA, która pozwoliłaby na ograniczenie negatywnych skutków niewłaściwej definicji obszarów rynkowych.

Opracowanie jest kontynuacją wspólnych prac operatorów systemów przesyłowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier na rzecz ograniczenie przepływów nieplanowych. W porównaniu pierwszego studium z marca 2012 „Position of ČEPS, MAVIR, PSE Operator and SEPS regarding the issue of Bidding Zones Definition”, które przedstawiało rekomendację kroków niezbędnych do podjęcia w celu ograniczenia przepływów nieplanowych, aktualny raport dostarcza informacji dotyczących skali wpływu transgranicznych transakcji handlowych Niemcy-Austria na przepływy nieplanowe. Wszystkie wykonane analizy statystyczne oraz rozpływowo-prądowe bazują na rzeczywistych danych.

Wyniki tych analiz wskazują na bardzo silny związek pomiędzy transgraniczną wymianą handlową pomiędzy Niemcami i Austrią a skalą przepływów nieplanowych w regionie CEE. Przy niskich poziomach wymiany handlowej Niemcy-Austria, przepływy nieplanowe w krajach sąsiednich są ograniczone i można je przyjąć za akceptowalne. Jednakże, wraz ze wzrostem poziomu wymiany handlowej DE-AT, kraje sąsiednie, a przede wszystkim Polska i Czechy, muszą borykać się ze znaczącymi przepływami nieplanowymi, zagrażającymi bezpieczeństwu pracy systemu przesyłowego. Przeprowadzone analizy wskazują, że nawet do około 50% wymiany handlowej na granicy DE-AT jest w rzeczywistości realizowane z wykorzystaniem sąsiednich sieci przesyłowych, zmuszając Operatorów do ograniczania zdolności przesyłowych i stosowania nadzwyczajnych środków zaradczych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu przesyłowego

Pełny tekst studium znajduje się pod następującym linkiem: Studium CEPS, MAVIS, PSE i SEPS ws. wpływu obszaru niemiecko-austriackiego na przepływy nieplanowe.

Dołączone pliki: