Powrót

Umowa o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew podpisana

11 marca 2011, 00:00

Umowa o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew podpisana
W Ministerstwie Gospodarki 11 marca 2011, PSE Operator (beneficjent) podpisał umowę z Instytutem Nafty i Gazu o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Beneficjenta reprezentował prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz członek zarządu Kazimierz Kułaga. Ze strony Instytutu umowę podpisała profesor Maria Migdał. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 276,61mln zł, z czego suma wydatków kwalifikowalnych wynosi 210,83 mln zł a dofinansowanie, które uzyska PSE Operator wyniesie 116,19 mln zł.

Projekt Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew jest inwestycją wchodzącą w skład projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa i jest pierwszym z pięciu projektów realizowanych w ramach tego połączenia. Do pozostałych należą:

  • budowa linii Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji Narew i Ostrołęka,
  • budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów,
  • budowa linii Ełk – Łomża wraz z rozbudową stacji Ełk i budową stacji Łomża, oraz
  • budowa linii Ełk – granica RP (kierunek Olita na Litwie).

Zakłada się, iż łączny koszt realizacji pozostałych inwestycji w ramach kolejnych umów o dofinansowanie wyniesie 2 448,28 mln zł z czego dofinansowanie szacuje się na poziomie 553,61 mln zł.

Projekt Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa realizuje politykę Unii Europejskiej w zakresie budowy transeuropejskich sieci energetycznych w celu poprawy funkcjonowania sieci oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na rynku wewnętrznym. Decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci elektroenergetycznych wśród osi priorytetowych, wymienia oś Dania – Niemcy – Pierścień Bałtycki (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Polska, państwa bałtyckie, Rosja), której celem jest zwiększenie zdolności przesyłowych elektroenergetycznych połączeń wzajemnych. W ramach ww. osi szczegółowo wymieniane są projekty leżące w interesie Europy. Jednym z takich projektów jest budowa połączenia Polska – Litwa, łącznie z koniecznym wzmocnieniem polskiej sieci elektroenergetycznej.