Powrót

Uruchomienia rezerwowego systemu zgłoszeń danych handlowych i technicznych WIRE/RP z wykorzystaniem Internetu

9 lutego 2007, 00:00

Uruchomienia rezerwowego systemu zgłoszeń danych handlowych i technicznych WIRE/RP z wykorzystaniem Internetu
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z postulatami zgłaszanymi przez uczestników rynku energii elektrycznej, OSP wdrożył rozwiązanie umożliwiające rezerwowe dokonywanie zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym z wykorzystaniem systemu WIRE/RP poprzez publiczny Internet.

Jednocześnie OSP zwraca uwagę, że rozwiązanie polegające na wykorzystywaniu rezerwowego systemu zgłaszania danych handlowych i technicznych WIRE/RP z użyciem publicznego Internetu, poza cechami postulowanymi przez uczestników rynku energii, posiada właściwości skutkujące ryzykami, o których OSP informował w trakcie dyskusji udostępnianego rozwiązania i które pozostają poza kontrolą OSP. Wśród tych właściwości wymienić należy niedeterministyczny czas przesyłania danych do systemów OSP, możliwość zablokowania dostępu do systemu WIRE/RP poprzez ataki typu DoS nieuprawnionych użytkowników Internetu oraz brak kontroli fizycznego (geograficznego) miejsca dostępu do systemu WIRE/RP. Wobec powyższego korzystanie z systemu WIRE/RP z użyciem publicznego Internetu powinno odbywać się jedynie w przypadkach, kiedy nie ma możliwości wykorzystania podstawowej drogi łączności z systemami OSP tj. dedykowanej sieci łączności WIRE/SOWE.

W celu uruchomienia nowego kanału dostępu, OR posiadający konta dostępu do systemu WIRE/RP, powinni występować do OSP z wnioskiem o nadanie uprawnień w systemie dostępowym umożliwiającym wykorzystywanie systemu rezerwowego WIRE/RP przez Internet. Wzór formularz zgłoszeniowego stanowi załącznik do pisma. Po otrzymaniu zgłoszenia, OSP przekaże OR niezbędne informacje pozwalające na skonfigurowanie połączenia.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:

Departament Usług Operatorskich,
PSE-Operator S.A.,
ul. Mysia 2,
00-496 Warszawa

lub na numer faksu:

(0 22) 340 25 38.