Powrót

Urząd Regulacji Energii pozytywnie ocenił wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

8 sierpnia 2013, 00:00

Urząd Regulacji Energii pozytywnie ocenił wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych
PSE S.A. w okresie 1.07.2012 – 30.06.2013, uzyskały 83,8 mln zł przychodu z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Informacje o wykorzystaniu tych środków – zgodnie z obowiązującymi regulacjami - zostały przedstawione, a następnie pozytywnie zweryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na granicy południowo – zachodniej Polski (Niemcy, Czechy, Słowacja) transgraniczne zdolności przesyłowe udostępnianie były poprzez mechanizm przetargów skoordynowanych, natomiast na podmorskim połączeniu stałoprądowym łączącym systemy Polski i Szwecji ich alokacja odbywała się poprzez mechanizm market coupling. PSE S.A. oraz Svenska Kraftnatt (OSP Szwecji) uzyskują przychody z tego tytułu od dnia 31 sierpnia 2012 r., tj. od daty nabycia majątku tego połączenia i jego przekształcenia w połączenie operatorskie.

Dochód spółki z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych zasila Fundusz Celowy Spółki. Zgodnie z regulacjami Parlamentu Europejskiego środki gromadzone na tym funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków na rzecz dostępności przydzielonych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu utrzymywanie lub zwiększanie zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych. Szczegółowe określenie przeznaczenia ww. środków na poszczególne zadania jest uzgadniane z  Prezesem URE, w ramach uzgodnień Planu Rozwoju Spółki. Kwota zasilenia Funduszu za rok 2012 wyniosła 63,4 mln zł.

Podstawowym zadaniem, finansowanym z ww. środków, jest budowa nowego połączenia transgranicznego łączącego systemy Polski i Litwy. Projekt ten zaliczony został przez Unię Europejską do projektów o szczególnym znaczeniu dla tworzenia jednolitego Europejskiego Rynku Energii Elektrycznej. Obejmuje on szereg zadań inwestycyjnych (w tym: budowę nowych linii i stacji elektroenergetycznych oraz wstawki B‐ T‐ B), gdyż oprócz budowy nowej linii transgranicznej, wymaga również bardzo znaczącej rozbudowy systemów przesyłowych na terytorium obu krajów, w  szczególności na obszarze północno‐wschodniej Polski.

Ze środków zgromadzonych na Funduszu Celowym, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. na zadania inwestycyjne związane z budową mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i  Litwą wydatkowano łącznie 59,6 mln. zł.