Powrót

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie pomorskim

21 października 2013, 13:35

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie pomorskim
21 października 2013 r. PSE oraz Marszałek Województwa Pomorskiego i Wojewoda Pomorski, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa pomorskiego.

Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do jej efektywnego przesyłania i dostarczania do odbiorców. Dlatego też priorytetem Polskich Sieci Elektroenergetycznych jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej w całym kraju. Zadanie to jest realizowane poprzez utrzymanie i  rozwijanie sieci najwyższych napięć- 220 i 400 kV oraz stacji elektroenergetycznych.

Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy Wojewodą Pomorskim, Województwem Pomorskim oraz Powiatami i Gminami a PSE, w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji celu publicznego, jakimi są inwestycje w  infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie województwa pomorskiego. List Intencyjny obejmuje następujące projekty:

  1. Budowa dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń
  2. Budowa stacji 400/(220)/110 kV Pelplin
  3. Budowa dwutorowej linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń
  4. Budowa dwutorowej linii 400 kV Żydowo – Słupsk
  5. Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – tor 1 dwutorowej linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk Błonia
  6. Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń

Potrzebę rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa pomorskiego dostrzegają wszyscy sygnatariusze Listu Intencyjnego.

- Północno-wschodnia część Polski obecnie charakteryzuje się najmniejszą w kraju gęstością sieci przesyłowej. Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko w kontekście po­trzeb rozwijającej się energetyki lokalnej, ale także bez­pieczeństwa energetycznego regionu. Rozbudowa systemu konieczna jest dla zwiększenia pewności zasilania, zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii oraz popra­wy jakości energii dostarczanej do odbiorców – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE. Wsparcie naszych inwestycji autorytetem władz województwa pomorskiego oraz przez samorządy lokalne bez wątpienia pomoże sprawnie przeprowadzić proces inwestycyjny oraz zbudować pozytywne postrzeganie tych projektów, jako ważnych inwestycji celu publicznego – dodaje Prezes PSE

Wiele odcinków linii przesyłowych na Pomorzu jest eks­ploatowanych od kilkudziesięciu lat. Ich modernizacja oraz budowa nowych umożliwi rozwój sieci dystrybucyjnych oraz zminimalizuje ryzyko zminimalizuje ryzyko występowania awarii systemowych, takich jak przerwy w dostawach prądu.

- Realizowane inwestycje sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów. Poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i odbiorców na terenie województwa pomorskiego oraz stworzą korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji w naszym regionie – uważa Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Dzięki budowie nowych linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych stworzona zostanie możliwość przyłączania nowych konwencjonalnych źródeł wytwórczych. Powstaną również dogodne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Nowe źródła wytwórcze – m.in. wiatrowe, solarne, biogazowe – będą mogły być przyłączane do sieci, a wyprodukowana w nich energia elektryczna trafi do systemu. Zatem elektroenergetyczne projekty PSE powinny także pozytywnie oddziaływać na inwestycje i rozwój lokalnych rynków produkcji energii.

- Budowa nowych linii elektroenergetycznych to inwestycje niezwykle ważne i pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Województwo pomorskie jest obecnie silnie uzależnione od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej. Nowe linie przesyłowe pozwolą lepiej wykorzystywać potencjał energetyczny województwa i poprawią bezpieczeństwo dostaw energii w regionie. Projekty te wpisują się także w realizowaną przez województwo strategię pełnego włączenia regionu do systemu transeuropejskich sieci energetycznych – uważa Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski

Budowa linii to nie tylko szansa na rozwój regionu poprzez pozyskanie nowych inwestorów i  stworzenie nowych miejsc pracy, ale także dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych. Gminy, przez które przebiegać będzie inwestycja, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci elektroenergetycznej, tj. PSE. Wpłacana corocznie należność w wysokości 2 proc. wartości inwestycji na obszarze gminy, stanowić będzie poważną pozycję w jej budżecie.

Mając na względzie istotne znaczenie, jakie dla dalszego rozwoju województwa pomorskiego mają realizowane inwestycje sieciowe, Sygnatariusze Listu Intencyjnego będą wspierać proces budowy i  rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie.