Powrót

DSR Program Bieżący Uproszczony - przetarg w nowej formule PZP

26 listopada 2018, 15:10

DSR Program Bieżący Uproszczony - przetarg w nowej formule PZP
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 31 października br. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu
na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU)
na okres: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. Potencjalni Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu powinni składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 10 grudnia 2018 r. do godz. 11:45

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na sposób składania ofert oraz podpisywanie dokumentów ofertowych. Informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego (prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)) prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zobowiązani są do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w przypadku postępowań wszczętych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań wszczętych po tej dacie również oferty lub wniosku podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
- wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacji,
tj. podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z następującymi informacjami przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych (należy je stosować odpowiednio wraz z postanowieniami zawartymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego):

  1. Instrukcja składania JEDZ za pośrednictwem poczty elektronicznej - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
  2. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Nowy Program DSR PBU bazuje na Programie Bieżącym, jednak jego formuła jest prostsza i pozbawiona barier
i ryzyk
.

Tak jak w przypadku innych programów w ramach usługi DSR (Demand Side Response), w PBU odbiorcy energii otrzymają wynagrodzenie za zredukowanie swojego zużycia energii na wezwanie OSP. Poza uproszczeniem sposobu wyznaczania profilu bazowego oraz zniesieniem kar umownych za niewykonanie usługi wydłużono okres od aktywacji do realizacji redukcji. Dodatkowo PSE S.A. wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny i zmniejszyły dolną granicę mocy redukcji do 1 MW, która umożliwia zawarcie umowy bezpośrednio z PSE S.A.

Certyfikowanie ORed

Przypominamy, że świadczenie usługi DSR może odbywać się na certyfikowanych zasobach odbiorczych (ORed - obiektach redukcji). Certyfikacja następuje w dwojaki sposób:

  • automatycznie, tj. bez składania wniosku przez odbiorcę (tzw. tryb podstawowy);
  • na wniosek, jeżeli automatyczna certyfikacja nie obejmuje danego odbiorcy (tzw. tryb dodatkowy).

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dla odbiorcy dotyczącą certyfikacji w trybie podstawowym zamieszczoną na stronie https://www.pse.pl/dokumenty-dsr.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usług DSR znajdują się na stronie http://dsr.pse.pl.

 

***

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego, realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE,
w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników.