Powrót

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu Skarbowi Państwa przez PSE akcji spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

22 lipca 2016, 13:46

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu Skarbowi Państwa przez PSE akcji spółki Zarządca Rozliczeń S.A.
7 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Energii Zarząd PSE S.A. podpisał umowę o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. na rzecz Skarbu Państwa.

1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o  odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jej celów jest ograniczenie kosztów organizacyjnych i  operacyjnych funkcjonowania systemu rozliczeń, poprzez zastąpienie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A., który wstąpił w prawa i obowiązki tej pierwszej spółki.

W związku z tym, dokonano również odpowiednich zmian funkcjonalnych w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Bezpośredni nadzór nad spółką Zarządca Rozliczeń S.A. sprawowany będzie przez ministra właściwego do spraw energii. Implikowało to konieczność nieodpłatnego przekazania Skarbowi Państwa akcji spółki Zarządca Rozliczeń S.A., będących w posiadaniu PSE S.A.