Powrót

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1388

16 sierpnia 2019, 15:21

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1388
W dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/

Zgodnie z art. 22 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy Operator Systemu Przesyłowego (dalej: OSP), a na podstawie art. 31 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy operator systemu określa oraz podaje do publicznej wiadomości dodatkowe szczegóły dotyczące procedury pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania odbioru. Dodatkowo na podstawie art. 35 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1388 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) lub Operatora Zamkniętego Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OZSD) w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podział obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym PSE S.A. opracowały i niniejszym publikują następujące dokumenty:

 • Procedura testowania instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, a PSE S.A. (również: Operator Systemu Przesyłowego – OSP) na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 • Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego wraz z podziałem obowiązków między OSD mającego bezpośrednie połączenie z siecią PSE S.A., a PSE S.A. na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla:
  • instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
  • instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
  • systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
  • jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP.

Wyżej wymienione dokumenty wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem:https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Kodeksy Sieci -> Kodeks Sieci DC”.

W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych, nałożonych przez ustawodawcę unijnego w art. 35 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1388, PSE S.A., w poniższym odnośniku, podają do publicznej wiadomości, wykaz informacji, dokumentów oraz wymogów (dalej: Wykaz), które w ramach procesu zapewniania zgodności należy przedstawić oraz spełnić. Wykaz ten zawiera nazwy poszczególnych dokumentów dostępnych na stronie internetowej PSE S.A. wraz z przyporządkowanymi odnośnikami.

Publikacja Wykazu wypełnia jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 35 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388, ponieważ dokumenty w nim wymienione, z uwagi na swój proceduralny charakter, zawierają podział obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

Dokumenty do pobrania: