Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanawiającej jednolitą metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych dnia bieżącego

11 marca 2019, 14:12

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanawiającej jednolitą metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych dnia bieżącego
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content

Na podstawie art. 55 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania propozycji jednolitej metody wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych dnia bieżącego. Propozycja została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 10 sierpnia 2017 r. i podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 9 ust. 6 lit. j) Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, przedłożyły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie przyjętej przez OSP propozycji. Ze względu na nieosiągnięcie przez krajowe organy regulacyjne porozumienia co do liczby aukcji zdolności przesyłowych dnia bieżącego (dalej: IDA), ich terminów oraz konieczności każdorazowego wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych przed każdą IDA, w dniu 24 lipca 2018 r. krajowe organy regulacyjne wystąpiły do ACER z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie propozycji jednolitej metody wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych dnia bieżącego na podstawie art. 9 ust. 11 Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

W dniu 24 stycznia 2018 r. ACER wydał decyzję, ustanawiającą jednolitą metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych dnia bieżącego.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji ACER, ustanawiającej jednolitą metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych dnia bieżącego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.