Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia zmiany LTTR dla CCR Core

19 lipca 2018, 13:21

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia zmiany LTTR dla CCR Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu

Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa przesyłowe, zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych, jakie mają być alokowane na każdej granicy obszaru rynkowego w obrębie danego CCR.

W dniu 16 października 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi CCR Core, na podstawie art. 4 ust. 7 lit. c) Rozporządzenia 2016/1719, zatwierdził regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core (Informacja PSE S.A. w sprawie zatwierdzenia regionalnego modelu długotrwałego).

Następnie zgodnie z art. 4 ust. 12 Rozporządzenia 2016/1719 OSP regionu CCR Core złożyli wniosek o zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla tego regionu. Zmiana modelu była podyktowana koniecznością uwzględnienia w nim decyzji organów regulacyjnych Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii odnośnie obowiązku wydawania na granicach czesko-słowackiej oraz austriacko-niemieckiej długoterminowych praw przesyłowych. Propozycja OSP CCR Core podlegała wcześniej publicznym konsultacjom przeprowadzonym przez ENTSO-E stosownie do treści art. 31 ust. 5 Rozporządzenia 2016/1719 oraz zostały ogłoszone na jej stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-lttrs-v2/

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core została przyjęta przez wszystkich OSP CCR Core w dniu 24 listopada 2017 r. pod nazwą: „Propozycja OSP CCR Core dotycząca zmiany obecnego regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z treścią art. 4 ust. 12 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719”. Propozycja podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe urzędy regulacyjne  CCR Core na podstawie art. 4 ust. 7 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/1719.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, należącej m.in. do CCR Core, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 4 ust. 12 oraz art. 31 Rozporządzenia 2016/1719.

W dniu 5 lipca 2018 r., decyzją DRR.WRE.7128.54.2017.JPa2, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi CCR Core, na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 7 lit. c) w związku z ust. 8, 9 i 12 oraz w związku z art. 31 Rozporządzenia 2016/1719, zatwierdził zmieniony regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia UE 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

Dokumenty do pobrania: