Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. zatwierdzającej propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej

6 sierpnia 2018, 15:35

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. zatwierdzającej propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu

Na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631 każdy OSP został zobowiązany do opracowania, we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D (dalej: Propozycja). Progi mocy stanowią granice zakresów mocy modułów wytwarzania energii, na podstawie których są one klasyfikowane do poszczególnych typów, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu napięcia ich punktu przyłączania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 2016/631. Dla poszczególnych typów przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci[1], przy czym moduły typu wyższego (A<B<C<D), spełniać muszą jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu niższego. Oznacza to, że moduł typu D musi spełniać jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu A, B i C.

Przedmiotowa propozycja podlegała konsultacjom publicznym na podstawie art. 10 w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631, które przeprowadzone zostały w dniach 25 stycznia 2018 r. – 26 lutego 2018 r. Proces ten został zainicjowany opublikowaniem przez PSE S.A. propozycji progów mocy maksymalnych z uzasadnieniem merytorycznym na stronie www https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci, wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji.
W ramach konsultacji publicznych nie zgłoszono uwag do propozycji progów mocy maksymalnych.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631, przedłożyły propozycję wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej do zatwierdzenia przez Prezesa URE. W dniu 16 lipca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję, zatwierdzającą wartości progów mocy maksymalnych zgodnie Propozycją na poziomach:

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C

Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D

0,2 MW

10 MW

75 MW*

* Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.


[1] Wymogi wynikające z Rozporządzenia 2016/631 obejmują wymogi określone bezpośrednio w samym Rozporządzeniu oraz wymogi opracowane na jego podstawie, zgodnie z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631.