Powrót

Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z OSD i opiniowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych (Kodeks Sieci DCC)

18 maja 2018, 13:08

Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z OSD i opiniowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych (Kodeks Sieci DCC)

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych są zobowiązani na podstawie art. 6 Kodeksu Sieci DCC: http://eur-lex.europa.eu/

Powyższa propozycja wymogów dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/

Jednocześnie zapraszamy OSD oraz inne podmioty sektora energetycznego do wzięcia udziału w procesie konsultacji i opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych.

Szczegółowe informacje nt. wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DCC oraz procesu ich konsultacji i opiniowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami: OSD, odbiorców oraz innymi, potencjalnie zainteresowanymi uczestnikami rynku energii. Podczas spotkań zostaną przedstawione opracowane przez PSE S.A. propozycje wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci DCC zostaną przedłożone do akceptacji Prezesowi URE.

Harmonogram planowanych spotkań:

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

 1. Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych
  • Termin spotkania: 28 maja 2018 r.
  • Uczestnicy: PTPiREE*, OSDnEE, SEP, OSDp, OK, uczestnicy i agregatorzy DSR
  • Agenda spotkania
 2. Spotkanie podsumowujące proces konsultacji dotyczący wstępnej propozycji wymogów
  • Termin spotkania: 27 czerwca 2018 r.
  • Uczestnicy: PTPiREE, OSDnEE, SEP, OSDp, OK, uczestnicy i agregatorzy DSR

Aby zwiększyć efektywność spotkań przewidziano wstępne przyporządkowanie stowarzyszeń, reprezentujących różne podmioty sektora energetycznego, których przedmiot działalności istotnie wiąże się z przedmiotowymi wymogami. Zaznaczamy jednak, że spotkania te mają charakter otwarty i przedstawione powyżej propozycja przyporządkowania nie ogranicza udziału innych stowarzyszeń  niż te wskazane w harmonogramie.

Na spotkanie należy zarejestrować się poprzez formularz, najpóźniej 4 dni przed terminem spotkania.

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DCC można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej pod adresem.Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl w terminie do  18.06.2018 r.

W przypadku pytań dotyczących spotkań prosimy o kontakt z Panem Robertem Kielakiem, nr tel.: (22) 242-22-93, adres e-mail: robert.kielak@pse.pl, który koordynuje z ramienia PSE S.A. proces wypracowania propozycji wymogów dla przyłączanych odbiorów.

*Rozwinięcie skrótów:

 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • SEP: Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • OSDp: operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • OK: odbiorca końcowy posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • DSR: odbiorcy mogący brać aktywny udział w bilansowaniu KSE (ang. demand side response).