Powrót

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z dnia 25 sierpnia 2017 r. L 220/1) - Wytyczne SO GL

25 sierpnia 2017, 11:31

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z dnia 25 sierpnia 2017 r. L 220/1) - Wytyczne SO GL
W dniu 25 sierpnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z dnia 25.08.2017 L 220/1), (dalej: „Wytyczne SO GL”, od angielskiej nazwy wytycznych – System Operation Guideline). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1503642745640&uri=CELEX:32017R1485

Wytyczne SO GL stanowią jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE z dnia 14.08.2009 L 211/15), którego celem jest wdrożenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

Wytyczne SO GL to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. „znaczących użytkowników sieci” (SGU od angielskiej nazwy "significant grid user”, tj. uczestników rynku obejmujących podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy, jakości częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i zasobów.

Zgodnie z regulacjami Wytycznych SO GL, znaczącymi użytkownikami sieci są:

 • istniejące i nowe moduły wytwarzania energii, które są lub byłyby sklasyfikowane jako moduły typu B, C i D zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE z dnia 27.04.2016 L 112/1) – NC RfG,
 • istniejące i nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz.U. UE z dnia 18.08.2016 L 223/10) – NC DCC,
 • istniejące i nowe zamknięte systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego, w rozumieniu NC DCC,
 • dostawcy zapewniający agregowanie modułów wytwarzania energii lub instalacji odbiorczych oraz dostawcy rezerw mocy czynnej,
 • istniejące i nowe systemy wysokiego napięcia prądu stałego („HVDC”) zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz.U. UE z dnia 08.09.2016 L 241/1).

Na poziomie szczegółowym Wytyczne SO GL ustanawiają wytyczne dotyczące:

 • Wymogów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • Zasad i zakresów odpowiedzialności dotyczących koordynacji i wymiany danych pomiędzy OSP, OSD oraz SGU w zakresie dotyczącym planowania operacyjnego oraz w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
 • Zasad szkoleń i certyfikacji pracowników OSP,
 • Wymogów w zakresie koordynacji wyłączeń,
 • Wymogów w zakresie opracowywania grafików wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi (pomiędzy OSP),
 • Wymiarowania rezerw oraz wymogów w zakresie regulacji mocy i częstotliwości (LFCR).

Wytyczne SO GL regulują obowiązki związane z ich wdrożeniem. Zadania te spoczywają w głównej mierze na OSP. Do zadań OSP związanych z wdrożeniem Wytycznych SO GL należy w szczególności opracowanie i przedłożenie do zatwierdzania organom regulacyjnym metod, określonych w Wytycznych SO GL i dotyczących m.in.:

 • kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany istotnych danych w zakresie pracy systemów,
 • wspólnych analiz dla obszaru synchronicznego identyfikujących potrzebę ustanowienia poziomu minimalnej inercji,
 • wykaz scenariuszy na następny rok, pod kątem których oceniają funkcjonowanie połączonego systemu przesyłowego na następny rok,
 • budowy wspólnych modeli sieci na następny rok, dzień przed i bieżący dzień z indywidualnych modeli sieci,
 • koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy, w tym metod/zasad/wymagań wpływu elementów sieciowych i SGU, wspólnej oceny ryzyka, niepewności wytwarzania/odbioru, wymiany danych między Regionalnymi Koordynatorami Bezpieczeństwa (RSC) oraz roli ENTSO-E w zakresie narzędzi/danych/monitorowania i wymagań dla RSC,
 • koordynacji wyłączeń modułów wytwarzania, instalacji odbiorczych oraz elementów sieci,
 • umów międzyoperatorskich regulujących pracę w obszarach synchronicznych, oraz
 • zasad świadczenia usług w zakresie regulacji mocy i częstotliwości (LFC).

Wytyczne SO GL wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 14 września 2017 r.

Informacje związane z procesem wdrażania Wytycznych SO GL będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: http://www.pse.pl/so-gl

Pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem Wytycznych SO GL można kierować pod adres: Kodeksy.operacyjne@pse.pl