SO GL

 

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL), to wytyczne operacyjne określające wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. "significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujące m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., weszły w życie w dniu 14 września 2017 r.

Rozporządzenie powstało z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) - w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) - w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves (LFC&R) - w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R1485-20210315


English version:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R1485-20210315

 

Główne działania związane z wdrażaniem Wytycznych SO GL:

W celu realizacji postanowień zawartych w Wytycznych SO GL, PSE S.A. współpracują z innymi OSP w ramach struktur ENTSO-E oraz OSD i SGUs. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Wytycznych SO GL dotyczą:

 1. Wymogów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy;
 2. Zasad i zakresów odpowiedzialności dotyczących koordynacji i wymiany danych pomiędzy OSP, OSD oraz SGU w zakresie planowania operacyjnego oraz pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
 3. Zasad szkoleń i certyfikacji pracowników OSP;
 4. Koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy;
 5. Wymogów w zakresie koordynacji wyłączeń;
 6. Wymogów w zakresie opracowywania grafików wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi OSP;
 7. Zasad ustanawiania ram w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw (LFCR).

 

Wdrażanie Wytycznych:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE z dnia 25 sierpnia 2017 r. L 220/1) - Wytyczne SO GL
 2. Komunikat OSP w sprawie określenia wartości bazowych napięcia na jednostkę względną (pu)

 

Metoda określająca kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR)

Konsultacje i decyzje

Metoda określająca kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR) była przedmiotem konsultacji. Informacje o konsultacjach znajdują się na stronie https://consultations.entsoe.eu/system-operations/korrr/.

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1. Konsultacje metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR).

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR) do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezesa URE decyzją znak DRR.WAR.7128.2.2018.BPe z dnia 21 stycznia 2019 r. zatwierdził metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR).

PSE S.A., wykonując obowiązki określone w art. 8 ust. 1 SO GL, opublikowały treść decyzji Prezesa URE o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2019 r., zatwierdzającej propozycję dotyczącą kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany danych zgodnie z art. 40 Rozporządzenia 2017/1485”.

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej propozycję dotyczącą kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany danych zgodnie z art. 40 Rozporządzenia (UE) 2017/1485
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 21 stycznia 2019 r zatwierdzająca dokument zatytułowany: "Propozycja wszystkich OSP w sprawie kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności (KORRR) dotyczących wymiany danych zgodnie z art. 40 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej”

 

Propozycja metody tworzenia wspólnego modelu sieci na następny rok oraz na dzień następny i bieżący (CGM v3)

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (CGM v3) opisuje sposób tworzenia przez europejskich OSP wspólnego modelu sieci na następny rok oraz na dzień następny i bieżący. Wspólny model sieci będzie wykorzystywany na potrzeby analizy bezpieczeństwa pracy w ramach planowania operacyjnego.

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (CGM v3) uwzględnia i, w razie potrzeby, uzupełnia warunki ruchowe metody dotyczącej wspólnego modelu sieci, opracowanej zgodnie z art. 17 CACM i art. 18 FCA, w odniesieniu do elementów wskazanych w art. 67 ust. 1 SO GL i w art. 70 ust. 1 SO GL.

 

Konsultacje i decyzje

Metoda tworzenia wspólnego modelu rynku (CGM v3) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/cgmm-v3/

PSE. S.A. również zamieściły informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: https://www.pse.pl/-/publiczne-konsultacje-propozycji-metody-tworzenia-wspolnych-modeli-sieci

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. wraz ze wszystkimi OSP opracowali i przyjęli propozycję metody dotyczącej tworzenia wspólnego modelu sieci na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i dzień bieżący pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej” (CGM v3).

PSE S.A. przedłożyły wniosek o zatwierdzenie powyższego dokumentu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonych wniosków Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.10.2018.LK z dnia 3 lipca 2018 r. zatwierdził CGM v3.

PSE S.A., wykonując obowiązki określone w art. 24 ust. 1 zatwierdzonej metody CGM v3, ustanowionym w związku z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1485, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE zatwierdzającej metodę CGM v3, która stanowi załącznik do powyższej decyzji.

 1. https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20180803+SOGL+Decyzja+URE+CGM+SOGL/397cf88f-543e-447b-97d7-2853b4c211b0 (Decyzja Prezesa URE z dnia 3 lipca 2018 r., znak DDR.WRE.7128.10.2018.LK)

PSE. S.A. zamieściły również informacje o decyzji Prezesa URE na swojej stronie internetowej: https://www.pse.pl/-/informacja-osp-nt-decyzji-prezesa-ure-zatwierdzajacych-metody-tworzenia-wspolnego-modelu-sieci-ang-common-grid-model-cgm-na-potrzeby-wyznaczania-dlugo

 

Propozycja dotycząca określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloki LFC)

Propozycja dotyczy określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości, rozumianych jako część obszaru synchronicznego lub cały obszar synchroniczny, fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru w połączeniach wzajemnych z innymi blokami LFC, obejmujące co najmniej jeden obszar LFC, eksploatowane przez co najmniej jednego OSP wypełniającego obowiązki regulacji mocy i częstotliwości.

Konsultacje i decyzje

Propozycja dotycząca określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości była przedmiotem konsultacji. 
PSE S.A. zamieściły informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: https://www.pse.pl/-/publiczne-konsultacje-propozycji-dotyczacej-okreslania-blokow-regulacyjnych-mocy-i-czestotliwosci-blokow-lfc-ang-load-frequency-control-zgodnie-z-art-

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. wraz ze wszystkimi OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej opracowali i przyjęli propozycję dotyczącej określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (dalej bloków LFC) pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej”.

PSE S.A. przedłożyły wniosek o zatwierdzenie powyższego dokumentu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę z dnia 7 września 2018 r. zatwierdził propozycję dotyczącą bloków LFC.

PSE S.A., wykonując obowiązki określone w art. 8 ust 1 SO GL, opublikowały treść decyzji Prezesa URE o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotyczącą określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC)”.

 

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE 7 września 2018 r, znak DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę, zatwierdzająca propozycję Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącej określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej, określonej w dokumencie zatytułowanym: "Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego"

 

Propozycja metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii

Propozycja metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii jest propozycją OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej i obszaru synchronicznego Nordic. W propozycji przedstawione zostały założenia i metody dotyczące analizy kosztów i korzyści, która musi zostać przeprowadzona w celu oceny okresu, w którym jednostki lub grupy jednostek z ograniczonymi magazynami energii zapewniające FCR (rezerwy utrzymania częstotliwości, ang. Frequency Containment Reserves) muszą pozostać dostępne w trakcie stanu alarmowego.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii jest przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/cbam/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: Publiczne konsultacje ws. propozycji metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii (SO GL).

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. wraz ze wszystkimi OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego opracowali i przyjęli propozycję metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego w sprawie założeń i metody analizy kosztów i korzyści zgodnie z art. 156 ust. 11 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej”.

PSE S.A. przedłożyły wniosek o zatwierdzenie powyższego dokumentu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WAR.7128.1.2018.BPe z dnia 18 kwietnia 2019 r. zatwierdził propozycję dotyczącą założeń i metody analizy kosztów i korzyści zgodnie z art. 156 ust. 11 Wytycznych SO GL.

 

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE znak DRR.WAR.7128.1.2018.BPe z dnia 18 kwietnia 2019 r., zatwierdzająca propozycję PSE S.A. dot. założeń i metody analizy kosztów i korzyści, określoną w dokumencie zatytułowanym: "Propozycja wszystkich OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego w sprawie założeń i metody analizy kosztów i korzyści zgodnie z art. 156 ust. 11 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej"

 

 

Propozycja metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z art. 75 ust. 1 SO GL wszyscy OSP są zobowiązani do wspólnego opracowania propozycji dotyczącej metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy, przynajmniej w odniesieniu do obszarów synchronicznych. Propozycja ma zawierać zasady: określania wpływu elementów sieciowych i znaczących użytkowników sieci (SGU) na bezpieczeństwo pracy systemu, przeprowadzania wspólnej oceny ryzyka, niepewności wytwarzania/odbioru, wymiany danych pomiędzy regionalnymi koordynatorami bezpieczeństwa (RSC) oraz roli ENTSO-E w zakresie narzędzi/danych/monitorowania i wymagań dla regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa (RSC).

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy jest przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/csam/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: Publiczne konsultacje ws. propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy

PSE S.A. pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2018 r., wypełniając obowiązek określony w art. 75 ust. 1 SO GL przedłożyły do zatwierdzenia przez Prezesa URE propozycję metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy (CSAM).

Prezes URE decyzją nr DRR.WAR.744.1.2019.BPe z dnia 14 lutego 2019 r. poinformował o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PSE S.A. ze względu na przekazanie sprawy do ACER. Zdaniem Organów Regulacyjnych, przedstawiona propozycja nie była zgodna z SO GL i nie mogła zostać zatwierdzona na poziomie wszystkich organów regulacyjnych.

ACER w dokumencie „Decision No 07/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 19 June 2019 on the All TSOs’ Proposal for the methodology for coordinating operational security analysis” z dnia 19 czerwca 2019 r. podjął decyzję w sprawie metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy.

Dokumenty do pobrania:

Metoda regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy (ROSC)

Zgodnie z art. 76 ust. 1 SO GL wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) są zobowiązani do wspólnego opracowania propozycji dotyczącej wspólnych przepisów w zakresie regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy, które mają być stosowane przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa i OSP z danego CCR. Propozycja musiała uwzględniać metody regionalnej koordynacji analizy bezpieczeństwa pracy opracowane zgodnie z art. 75 ust. 1 SO GL (CSAM) oraz, w razie potrzeby, uzupełniać metody opracowane zgodnie z art. 35 i 74 CACM. 

Konsultacje i decyzje

Propozycja metody regionalnej koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy była przedmiotem osobnych konsultacji dla każdego CCR. Informacje o konsultacjach znajdują się na stronach:

Dla CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/article-76-so-regulation-core-rosc-methodology/

Dla CCR Hansa: https://consultations.entsoe.eu/markets/sogl_76-77_hansa_ccr_lttrs/

Dla CCR Baltic: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/article-76-so-regulation-baltic-methodology/

Metody regionalnej koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy dla ww. CCR zostały zatwierdzone odpowiednio: decyzją ACER nr 33/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. (dla CCR Core), decyzją Prezesa URE znak DRR.WRE.744.45.2019.MZS z dnia 4 stycznia 2021 r. (dla CCR Hansa) oraz decyzją Prezesa URE znak DRR.WRE.744.2019.ŁW z dnia 20 października 2020 r. (dla CCR Baltic).

Dokumenty do pobrania:

Propozycja metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń

Zgodnie z art. 84 ust. 1 SO GL wszyscy OSP są zobowiązani do wspólnego opracowania metody dla koordynacji wyłączeń, określającej, co najmniej do obszaru synchronicznego, jakościowe i ilościowe parametry definiujące wpływ wyłączeń na obszar regulacyjny danego OSP, dostępność jednostek wytwórczych, odbiorów lub elementów sieci, zlokalizowanych w systemie przesyłowym, dystrybucyjnym oraz połączonych pośrednio/bezpośrednio do obszaru innego OSP.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja metody oceny istotności środków do koordynacji wyłączeń jest przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/raoc/

PSE S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej: Publiczne konsultacje ws. propozycji metody oceny istotności środków do koordynacji wyłączeń

PSE S.A. pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2018 r., wypełniając obowiązek określony w art. 84 ust. 1 SO GL przedłożyły do zatwierdzenia przez Prezesa URE propozycję metody oceny istotności elementów dla koordynacji wyłączeń (RAOC).

Prezes URE decyzją nr DRR.WAR.744.2.2019.BPe z dnia 20 lutego 2019 r. poinformował o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PSE S.A. ze względu na przekazanie sprawy do ACER. Metoda RAOC jest ściśle związana z metodą CSAM i w ocenie organów regulacyjnych te dwie metody powinny być procedowane łącznie. W związku z przekazaniem metody CSAM do ACER, organy regulacyjne postanowiły przekazać również sprawę metody RAOC.

ACER w dokumencie „Decision No 08/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 19 June 2019 on the all TSOs’ Proposal for the methodology for assessing the relevance of assets for outage coordination” z dnia 19 czerwca 2019 r. podjął decyzję w sprawie metody oceny istotności elementów dla koordynacji wyłączeń.

Dokumenty do pobrania:

 

Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

Zgodnie z art. 40 ust. 5 SO GL PSE S.A. jako OSP są zobowiązane do określenia w porozumieniu z OSD i SGU możliwości stosowania i zakresu wymiany danych na podstawie następujących kategorii:

 1. dane strukturalne;
 2. dane dotyczące grafików i prognoz;
 3. dane czasu rzeczywistego;
 4. dane dotyczące znaczących modułów wytwarzania energii między OSP i OSD, dane dotyczące instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, dane dotyczące instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego lub osób trzecich uczestniczących w odpowiedzi odbioru.

 

Konsultacje i decyzje

PSE S.A. poinformowały, że opracowały propozycję zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, do opracowania której OSP zostali zobowiązani na podstawie art. 40 ust. 5 Wytycznych SO GL.

PSE S.A. zaprosiły OSD do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE.

Szczegółowe informacje nt. propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE oraz procesu ich konsultacji z OSD i opiniowania znajdują się w treści propozycji, dostępnej pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/Propozycja+zakresu+wymienianych+danych.pdf_20180803/0e4bec75-4e25-45ac-b68e-b197398e34fa 

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Jego celem było przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, które zgodnie z zasadami Wytycznych SO GL zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE. PSE S.A. również zamieściły informacje o konsultacjach i planowanym spotkaniu na swojej stronie internetowej: https://www.pse.pl/-/informacja-osp-w-sprawie-opracowania-propozycji-zakresu-wymiany-danych-dla-potrzeb-planowania-pracy-i-prowadzenia-ruchu-kse

Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

Termin spotkania: 10:00 Wtorek 28 sierpnia 2018 r.

Uczestnicy: PTPiREE, OSDnEE, inni przedstawiciele sektora elektroenergetycznego

Uwagi do propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z Wytycznymi SO GL, należało przesłać poprzez formularz na adres email: kodeksy.operacyjne@pse.pl do dnia 3 września 2018 r.

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. w dniu 17 września 2018 r. wystąpiły z wnioskiem do Prezesa URE o zatwierdzenie dokumentu pt. „Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, opracowanej zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r. zatwierdził propozycję dotyczącą zakresu wymiany danych z wyłączeniem punktu 3.4., zatytułowanego: „Wymiana danych strukturalnych pomiędzy Wytwórcami a OSD”.

Przedmiotowa decyzja została opublikowana na stronie internetowej URE pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/download/3/10760/PSE-zakreswymianydanych.pdf

Planowane od 1 stycznia 2021 r. dostosowanie zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego do nowych regulacji i wymagań wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania w zakresie, w jakim ich wdrożenie zostało zaplanowane w ramach pierwszego etapu wdrażania zmian na Rynku Bilansującym określonego w Polskim Planie Wdrażania przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu 20 maja 2020 r. oraz wejście w życie rozwiązań Rynku Mocy, wymusiło konieczność aktualizacji Metody.

W związku z powyższym PSE S.A. opracowały aktualizację zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 15 marca 2019 r. metody, jako nowy dokument „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”. Dokument ten podlegał procesowi konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU w terminie od 4 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r.

Na podstawie przedłożonego przez PSE S.A. wniosku, Prezes URE decyzją znak DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 z dnia 19 lutego 2021 r. zatwierdził dokument „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”.

Przedmiotowa decyzja została opublikowana na stronie internetowej URE pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/download/3/13176/decyzjaee19.pdf

Dokumenty do pobrania:

 1. Publikacja zmienionej metody z art. 40 ust. 5 SO GL – Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 19 lutego 2021 r. znak DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 wraz z metodą „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” stanowiącą załącznik do decyzji

Informacje na temat Wytycznych SO GL

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Wytycznych SO GL dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/network_codes/sys-ops/