Powrót

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"

20 grudnia 2013, 11:39

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"
W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, 18 grudnia 2013 roku ogłoszony został przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postępowania usług wynosi 200 MW.

Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy, w wyznaczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego czterech godzinach, o  zadeklarowany przez odbiorców wolumen redukcji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zwanych pakietami, dla których wielkość redukcji zawiera się w przedziałach:

Pakiet IA - od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: X-III

Pakiet IB - od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: IV-IX

Pakiet IIA - od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: X-III

Pakiet IIB - od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: IV-IX

Pakiet IIIA - od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: X-III

Pakiet IIIB - od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: IV-IX

Pakiet IVA - od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: X-III

Pakiet IVB - od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: IV-IX.

Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do żądania maksymalnie 10 redukcji w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy, w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu redukcji. Żądanie OSP może dotyczyć nie więcej niż jednej redukcji w dobie.

Podstawą do obliczenia wynagrodzenia  za dokonaną redukcję będzie ustalona metoda wyznaczania wielkości wykonanej redukcji. Przewiduje się stosowanie jednej z czterech metod wyznaczania wielkości wykonanej redukcji:

  • Metody profilu planowanego - metoda właściwa dla wykonawców dokonujących precyzyjnego i wiarygodnego planowania zapotrzebowania na energię w poszczególnych godzinach;
  • Metody profilu bazowego - metoda właściwa dla wykonawców charakteryzujących się dużą powtarzalnością dziennych profili zapotrzebowania na moc;
  • Metody średniej wartości bazowej – metoda właściwa dla wykonawców realizujących redukcję na pojedynczych urządzeniach o znaczącym poborze w stosunku do  zapotrzebowania wykonawcy;
  • Metody prostej wartości bazowej – metoda dla pozostałych wykonawców, którzy nie  kwalifikują się do żadnej z powyższych metod.

Sposób doboru metody będzie zależny od charakterystyki pracy urządzeń, które będą podlegać redukcji w  kontekście łącznego zapotrzebowania na moc wykonawcy.

Obecne postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem jest adresowane przede wszystkim do odbiorców posiadających potencjał redukcji większy niż  10  MW. Uwzględnia również, podobnie jak poprzednie postępowania, udział podmiotów agregujących usługi redukcji podmiotów dysponujących mniejszym potencjałem redukcji. Przyjęty tryb zapewnia możliwość uwzględnienia specyfiki danego odbiorcy, gdyż przewiduje negocjacje z  wykonawcami.

PSE oczekują, że do przetargu zgłoszą się wszyscy wykonawcy, którzy maja stosowne możliwości redukcji zapotrzebowania.

Działania podjęte przez PSE stanowią podstawę szerszej koncepcji wdrożenia mechanizmów zarządzania popytem. PSE dążą to tego, aby usługa redukcji zapotrzebowania była usługą obecną stale na rynku. Poza obecnym postępowaniem, które ma na celu zapewnienie usługi interwencyjnej, Operator Systemu Przesyłowego jest w trakcie wprowadzania w  mechanizmach rynku bilansującego możliwości składania przez odbiorców ofert redukcji obciążenia. Możliwości te będą dostępne od 1 lipca 2014 roku. 

Obecnie ogłoszony przetarg jest kolejnym postępowaniem dotyczącym tzw. negawatów. Pierwsza umowa na realizację tej usługi została podpisana w marcu br.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej PSE, pod adresem: /biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/ogloszenie-o-zamowi-283