Powrót

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024

31 grudnia 2019, 12:50

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024 przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane.