Powrót

Pakiet informacyjny dotyczący aukcji wstępnej

19 sierpnia 2020, 13:47

Pakiet informacyjny dotyczący aukcji wstępnej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), ogłosiły termin aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2025 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 2 ustawy. Aukcja wstępna dla jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych na terytorium Republiki Litewskiej odbędzie się 24 sierpnia 2020 r.

W ramach aukcji wstępnej, zagraniczni dostawcy mocy konkurują ze sobą oferując obowiązek mocowy na polskim rynku mocy. Po złożeniu ofert operator akceptuje je aż do wyczerpania wolumenu mocy przeznaczonego dla danej aukcji wstępnej. Zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022, maksymalny wolumen obowiązków mocowych dla jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych na terytorium Republiki Litewskiej, przeznaczony na aukcję wstępną do aukcji głównej na rok dostaw 2025, wynosi 80 MW. Zagraniczni dostawcy mocy, których oferty zostaną zaakceptowane w toku aukcji wstępnej, będą dopuszczeni do udziału w certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2025 i w przypadku uzyskania certyfikatu – do aukcji głównej na rok dostaw 2025.

Podmioty wyrażające chęć uczestnictwa w aukcji wstępnej, zobowiązane są wnieść zabezpieczenie finansowe w wysokości 43 PLN za każdy kilowat mocy, który planują zaoferować w aukcji wstępnej. Zgodnie z §3 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, zabezpieczenie do aukcji wstępnej ustanawia się wyłącznie w formie pieniężnej, dokonując wpłaty kwoty na rachunek bankowy prowadzony dla operatora o numerze PL56 1240 5918 1111 0000 4913 7468 (BIC: PKOPPLPW). Termin na wniesienie zabezpieczenia finansowego upływa 21 sierpnia 2020 r. Rekomendowany tytuł przelewu to: „PREAUCTION_LT_nazwa dostawcy mocy”.

Aukcja wstępna będzie prowadzona elektronicznie za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl). Dostęp do PURM wymaga założenia indywidualnego konta użytkownika. Do założenia konta, niezbędne jest podanie imienia oraz nazwiska, adresu e‑mail i aktywnego numeru telefonu komórkowego. Wniosek o założenie konta musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie wnioski oraz oświadczenia (w tym oferty w aukcji wstępnej) składane w PURM wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym składającego.

Ponadto, udział w aukcji wstępnej wymaga posiadania uprawnień oferenta w odniesieniu do dostawcy mocy. Wniosek o ich nadanie składany jest w formie elektronicznej poprzez PURM i zawiera dane podmiotu w odniesieniu, do którego użytkownik będzie pełnił funkcję oferenta oraz pełnomocnictwo sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy.

Założenie konta oraz złożenie wniosku o nadanie uprawnień oferenta możliwe jest także przed rozpoczęciem aukcji wstępnej.

Pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna dostępny jest pakiet niezbędnych materiałów dla uczestników aukcji wstępnej, w tym:

  • instrukcja opisująca procedurę uczestnictwa w aukcji wstępnej w zakresie zakładania konta, składania wniosku o nadanie uprawnień oferenta oraz składania ofert w aukcji wstępnej,
  • załącznik 4.3. do regulaminu rynku mocy – pełnomocnictwo,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.