Powrót

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP

6 marca 2012, 00:00

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP
6 marca 2011 r. podpisany został List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP na terenie gmin powiatów: ełckiego i oleckiego. Dokument, w trybie obiegowym, podpisali ze strony władz samorządowych - wszyscy starostowie i wicestarostowie powiatów ełckiego i oleckiego, burmistrz Olecka oraz wójtowie gmin: Ełk i Wieliczki. Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A  reprezentuje Grzegorz Tomasik - Członek Zarządu Spółki.

Dokument jest konsekwencją Listu Intencyjnego podpisanego 31 maja 2011 r. w Olsztynie przez PSE Operator i wojewodę warmińsko-mazurskiego oraz województwo warmińsko-mazurskie, reprezentowane przez zarząd województwa oraz powiaty i gminy, na terenie których planowane są inwestycje w zakresie budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych wchodzących w skład "Projektu połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa".

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator są jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która odpowiada m.in. za zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz rozwój krajowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych.
 
Region północno-wschodniej Polski wymaga znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Brak zamkniętej sieci przesyłowej i możliwości wielostronnego zasilania w przypadku awarii stanowią realną groźbę utraty dostaw energii elektrycznej na tym terenie. W celu zapobieżenia tak niekorzystnym wydarzeniom i zminimalizowania ryzyka awarii, zaplanowano w ciągu najbliższych lat budowę linii przesyłowej 400 kV Ełk - granica RP. Inwestycja ta stanowi kluczowy element, wspieranego przez Unię Europejską, projektu Polska - Litwa. Właśnie dzięki temu, z racji połączenia transgranicznego z Litwą, inwestorowi udało się pozyskać dodatkowo środki pomocowe Unii Europejskiej na ten cel. Powyższa inwestycja infrastrukturalna sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawi zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i  jej odbiorców na terenie wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Stworzy także korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.

Mając powyższe na uwadze przedstawiciele lokalnych władz samorządowych zdecydowali się na podpisanie Listu Intencyjnego, w którym wyrażają wolę zrealizowania tej inwestycji celu publicznego. Przedmiotem listu jest określenie podstawowych zasad współpracy lokalnych władz samorządowych z inwestorem. Szczególną wagę Strony przywiązują do rzetelnego informowania o prowadzonych inwestycjach, niezbędnego dla uzyskania akceptacji społecznej. Uzgodniono prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych oraz wskazano imiennie osoby odpowiedzialne za współpracę.