Powrót

Pozytywne efekty zmian nowego podejścia do przetargów i inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych

11 kwietnia 2018, 15:47

Pozytywne efekty zmian nowego podejścia do przetargów i inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Powołanie w maju 2017 r., w ramach struktur PSE S.A., Centralnej Jednostki Inwestycyjnej zaowocowało zmianami w sposobie prowadzenia postępowań przetargowych. Wypracowano rozwiązania pozwalające na efektywniejszą realizację planu inwestycyjnego przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na rynek wykonawczy. Spółka podsumowuje doświadczenia z postepowań na kwotę niemal 1,3 mld zł brutto.

W maju 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wraz ze zmianą modelu inwestycyjnego powołały do życia Centralną Jednostkę Inwestycyjną (CJI) zajmującą się przetargami oraz prowadzeniem inwestycji. Do tej pory ogłoszono 14 postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych na  kwotę blisko 1,3 mld zł brutto. Łącznie otrzymano 94 oferty, co wskazuje, że średnio na każde realizowane postępowanie wpłynęło blisko 7 ofert.

Spośród wszystkich otrzymanych ofert, 24 oferty wpłynęły od konsorcjów firm budowanych. Od  kilku lat obserwujemy trend łączenia się wykonawców w konsorcja. Dzięki temu mogą realizować projekty o znacznym ciężarze finansowym i złożonym zakresie technicznym. Konsorcja zawiązują się przede wszystkim na potrzeby zamówień dotyczących budowy nowych linii, a więc zamówień o  największym zakresie robót i najwyższej wartości. Samodzielne oferty składane były przede wszystkim w ramach postępowań związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury – podkreśla Andrzej Kaczmarekdyrektor zarządzający Centralna Jednostką Inwestycyjną PSE.

Dotychczas, sfinalizowano 11 przetargów, w pozostałych 3 postępowaniach trwają czynności związane z wyborem najkorzystniejszej oferty. Wykonawcami 11 umów zostało 5 różnych podmiotów (1 konsorcjum oraz 4 samodzielnych wykonawców), co świadczy o dywersyfikacji portfela wykonawców PSE. 4 postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 2 w trybie przetargu ograniczonego, a pozostałe 8 w trybie zapytania ofertowego.

Pytania do treści SIWZów oraz złożone oferty w ramach ogłoszonych postępowań publicznych jak i niepublicznych wskazują na duże zainteresowanie potencjalnych wykonawców zarówno polskich, jak zagranicznych.

Nowe rozwiązania zastosowane w postepowaniach przetargowych dotyczą warunków podmiotowych oraz kryteriów oceny ofert. Zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub w stosunku, do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Ponadto część warunków udziału w postępowaniu została tak sformułowana, by nie wykluczać firm nie posiadających doświadczenia w branży energetycznej. Opracowano także kryteria jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia, co pozwala na wybór oferty dopasowanej do potrzeb PSE, podwyższając jednocześnie szanse na wybór wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i potencjale.

Opracowano również nowy standard umowy inwestycyjnej. Wprowadzone  rozwiązania dotyczą przede wszystkim kar umownych, odpowiedzialności, zabezpieczenia, płatności, zarządzania zmianą, zapewniając większą elastyczność działania stron, efektywniejszą współpracę z  wykonawcami oraz wpływają pozytywnie na sytuację finansową firm wykonawczych. Nowe warunki handlowe stawiają wykonawców w pozycji równorzędnych kontrahentów i stanowią przejaw partnerskiego podejścia PSE do procesu kontraktacji i realizacji inwestycji sieciowych.

Zgodnie ze standardami PSE proces przygotowania dokumentacji przetargowej, tj. szacowanie wartości zamówienia, sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, czy przygotowanie warunków udziału w postępowaniu, musi być profesjonalny, precyzyjny i przejrzysty. Dlatego istotną zasadą przy udzielaniu zamówień jest zasada równości wykonawców, co sprzyja eliminowaniu takich zjawisk jak zmowy cenowe, monopol na rynku, czy eliminowanie części przedsiębiorców.  Rygorystyczne kontrole stosowane są także w przypadku postępowań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto PSE swoimi zasobami nieustająco monitorują rynek wykonawczy oraz trendy panujące na rynku polskim i zagranicznym.

Celem nowego podejścia do przetargów i prowadzenia inwestycji, jest dotarcie do jak największej liczby firm wykonawczych o należytym potencjale kadrowym, finansowym i technicznym, które wzmocnią istniejący rynek wykonawczy zadań inwestycyjnych PSE. Dotyczy to także firm budowlanych, które w chwili obecnej nie realizują jeszcze projektów z portfela PSE, a mają duże doświadczenie na rynku budowlanym.

Do końca 2018 r. Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE planuje uruchomić 11 postępowań przetargowych na roboty budowlane i dostawę aparatury o znacznej wartości. Dodatkowo, pomimo szeregu poczynionych zmian w obszarze przetargów i warunków handlowych, podejmowane będą dalsze kroki mające na celu rozwijanie nowego podejścia Spółki do prowadzenia postępowań przetargowych i  kontraktacji oraz rozwijania partnerskich relacji z kontrahentami i dywersyfikacji wykonawców.