Powrót

PSE z nagrodą w konkursie SecureTech Awards za działania na rzecz budowy silnego CERTu wspierającego cały sektor energetyczny

19 kwietnia 2018, 09:22

PSE z nagrodą w konkursie SecureTech Awards za działania na rzecz budowy silnego CERTu wspierającego cały sektor energetyczny
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały laureatem konkursu SecureTech Award w kategorii „SecureTech Project”. PSE doceniono za ideę budowy silnego E-CERT-u, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe dla całego sektora elektroenergetycznego oraz za podejmowanie szeregu inicjatyw, które zmierzają w kierunku podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym.

Ideą konkursu SecureTech Awards jest popularyzacja przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących cyberbezpieczeństwu w Polsce. Wyróżnienia kierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii, mają wpływ na rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce.

PSE swój CERT budują konsekwentnie od grudnia 2016 roku. Do głównych zadań zespołu należy m. in.: rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci, alarmowanie użytkowników o wystąpieniu bezpośrednich dla nich zagrożeń, współpraca z innymi zespołami IRT (Incidents Response Team) w ramach m.in. FIRST oraz prowadzenie działań zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Przyznanie nagrody PSE przez Kapitułę Konkursu, świadczy o docenieniu wysiłków Operatora Sieci Przesyłowej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej w cyberprzestrzeni. Nasi pracownicy cały czas starają się podnosić swoje kompetencje poprzez szkolenia oraz wymianę doświadczeń z partnerami z zespołów CERT/CSIRT z kraju i z zagranicy. Na bieżąco monitorują najnowsze zagrożenia ze strony cyberprzestępców i udoskonalają systemy bezpieczeństwa w PSE. Tylko dzięki takiej systematycznej i skrupulatnej pracy można skutecznie przeciwdziałać cyberatakom na infrastrukturę przesyłową. Powiedziała po odebraniu statuetki Ada Konczalska-Bogucka, Dyrektor Departamentu Komunikacji w PSE.

Osiągnięcia oraz zaangażowanie w budowę CERT PSE, doceniane są również na arenie międzynarodowej, czego wyrazem było przystąpienie w 2017 roku Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE do dwóch międzynarodowych organizacji: APWG - Anti-Phishing Working Group oraz FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.