Powrót

Uruchamiamy specjalną podstronę poświęconą wdrażaniu Kodeksów Sieci i Wytycznych

7 lipca 2017, 15:06

Uruchamiamy specjalną podstronę poświęconą wdrażaniu Kodeksów Sieci i Wytycznych
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli PSE S.A. podczas otwartego spotkania informacyjnego dla uczestników rynku 5 lipca 2017 r. informujemy o uruchomieniu na naszej witrynie internetowej podstrony dedykowanej zagadnieniom związanym z wdrażaniem Kodeksów Sieci i Wytycznych.

Wszystkie prezentacje przedstawiane w trakcie spotkanie 5 lipca 2017 r. zostały opublikowane na stronie internetowej.

Kodeksy Sieci i Wytyczne, będące Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych mają na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.

Kodeksy Sieci i Wytyczne dzielą się na trzy grupy, które dotyczą poniższych zagadnień:

  • przyłączania do sieci - Kodeksy Przyłączeniowe;
  • zarządzania pracą sieci - Kodeksy Operacyjne;
  • funkcjonowania rynku - Kodeksy Rynkowe.

Kodeksy przyłączeniowe określają w szczególności wymogi techniczne, które muszą spełniać przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci wytwórców, odbiorców oraz sieci i  połączenia stałoprądowe wysokiego napięcia, zależnie od ich wielkości i poziomu napięcia znamionowego sieci, do której są przyłączane. Kodeksy przyłączeniowe wskazują również działania, jakie muszą być podjęte na poziomie krajowym przez określone w nich podmioty (w tym przez operatorów systemów), w celu właściwego ich wdrożenia.

Kodeksy operacyjne określają wymogi i zasady działania dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonych systemów i ich zasobów, w celu uniknięcia rozległych zakłóceń i zaników zasilania oraz umożliwienia sprawnej i szybkiej odbudowy systemu elektroenergetycznego w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Kodeksy rynkowe określają zasady funkcjonowania rynków w zakresie wyznaczania i alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych: rynku dnia następnego (ang. Day-Ahead Market), rynku dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), rynków długoterminowych – kolejnego roku i miesiąca, jak również określają zasady bilansowania europejskich systemów elektroenergetycznych, w tym definicje produktów oraz zasady ich aktywowania.

Kodeksy Sieci, jako rozporządzenia UE, mają pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji pomiędzy przepisami rozporządzenia i przepisami krajowych aktów prawnych. Po ich wdrożeniu będą istotnie wpływały na funkcjonowanie uczestników rynku energii elektrycznej.

PSE S.A. w ramach podstrony poświęconej  Kodeksom Sieci i Wytycznym, publikują wszystkie informacje istotne z punktu widzenia uczestników rynku,  dotyczące procesu wdrażania Kodeksów Sieci i Wytycznych oraz dokumenty, do których publikacji PSE są zobowiązane przez Kodeksy Sieci i Wytyczne, a także decyzje wydane na podstawie powyższych aktów prawnych.

Wszystkie informacje i dokumenty będą publikowane z podziałem na 3 merytoryczne obszary wskazane powyżej (Kodeksy Przyłączeniowe, Kodeksy Operacyjne, Kodeksy Rynkowe). Materiały  te będą na bieżąco uzupełniane, a w razie konieczności korygowane, by przekazać uczestnikom rynku możliwie aktualne i dokładne informacje dot. przedmiotowego zagadnienia.

 

Link do podstrony: LINK