Aktualności

24 listopada 2017, 13:02

Grzegorz Bojar, dyrektor Departamentu Teleinformatyki PSE został członkiem Komitetu ds. Cyfryzacji – Digital committee, w międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E. 23 listopada 2017 r. Zarząd ENTSO-E zatwierdził nominacje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz siedmiu członków Komitetu ds. cyfryzacji ENTSO-E - Digital...

Więcej...

21 listopada 2017, 16:41

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ramach ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne dotyczące niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD). IGD są wydawane i aktualizowane zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447. ...

Więcej...

21 listopada 2017, 16:12

ręcznym Projekt MARI (ang. Manual Activated Reserve Initiative) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania (ang. Guideline on Electricity Balancing), których opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest obecnie oczekiwane. Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej pochodzącej z zasobów świadczących usługę rezerwy wtórnej...

Więcej...

20 listopada 2017, 16:20

Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie 2015/1222) wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania wniosku dotyczącego ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCR). Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP, a następnie zatwierdzony przez ACER w dniu 17 listopada 2016 r., zgodnie z art. 9 ust. 11 Rozporządzenia 2015/1222 (po wprowadzeniu przez Agencję zmian). W dniu 30 czerwca 2017 r....

Więcej...

17 listopada 2017, 16:36

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, jest strategiczną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym prowadzoną na obszarze 6 gmin województwa mazowieckiego (Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie) i jednej gminy w województwie lubelskim (Stoczek Łukowski). PSE, w ramach...

Więcej...

17 listopada 2017, 16:23

17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespołami CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Spółki Enea. W ramach umowy CERT PSE i CERT Enea będą wspólnie dążyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego, a także dzieliły się wiedzą o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz wspólnie reagowały na...

Więcej...

16 listopada 2017, 16:15

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zadania z niej wynikające, w tym budowa i funkcjonowanie CERTów sektorowych były tematem spotkania Pana Krzysztofa Silickiego, wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Teleinformatyki PSE, które odbyło się 16 listopada, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w...

Więcej...

16 listopada 2017, 13:24

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów uprzejmie przypominamy, że 22 listopada 2017 r. zostanie wyłączona poprzednia wersja serwisu internetowego PSE dostępna tymczasowo pod adresem:  http://arch.pse.pl Adres kontaktowy w sprawie strony internetowej PSE: www@pse.pl

Więcej...

13 listopada 2017, 16:43

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały uhonorowane za stworzenie wartościowego dla nauki dokumentu, związanego ze zrównoważonym rozwojem - film animowany “Skąd bierze się energia elektryczna?” – Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE 2016 , zaprezentowany podczas 12t edycji Festiwalu FilmAT, zdobył statuetkę "Tourist Owl". ...

Więcej...

13 listopada 2017, 15:31

W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 49 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania wspólnego wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji ( ang. Single Allocation Platform...

Więcej...

13 listopada 2017, 14:01

Operatorzy systemów przesyłowych zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody tworzenia wspólnych modeli sieci (ang. Common Grid Model Methodology – CGMM ) na następny rok oraz na dzień następny i dzień bieżący, zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii...

Więcej...

13 listopada 2017, 13:50

Dublin, 10 listopada - Ponad 100 przedstawicieli wiodących europejskich firm energetycznych, uniwersytetów oraz partnerów badawczych i technologicznych spotkało się w ubiegłym tygodniu w Dublinie na inauguracyjnym spotkaniu unijnego projektu pn.: Ogólnoeuropejski system z efektywnym, skoordynowanym wykorzystaniem elastyczności w celu integracji dużej części OZE (EU-SysFlex). Gospodarzem spotkania był irlandzki operator sieci energetycznej EirGrid, który...

Więcej...

9 listopada 2017, 14:17

Polscy elektrycy, elektrotechnicy i energetycy, którzy w ogromnym stopniu stworzyli gospodarcze, przemysłowe i naukowe fundamenty II Rzeczpospolitej, nigdy – ani w 1918 r., ani w strasznych czasach niemieckiej okupacji – nie stracili z oczu najważniejszego celu, jakim zawsze była dla nich wolna Polska. 16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski...

Więcej...

8 listopada 2017, 16:05

W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa...

Więcej...

8 listopada 2017, 12:23

Tomasz Szewczyk, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA, został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych – Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC). Tomasz Szewczyk zawodowo zajmuje się kwestiami...

Więcej...

7 listopada 2017, 11:24

Od dziś zapraszamy Państwa do korzystania z nowej odsłony naszego serwisu internetowego. Układ graficzny oraz nowe funkcjonalności przygotowano w oparciu o najnowsze trendy i z uwzględnieniem potrzeb odbiorców serwisu PSE. Nowoczesna platforma technologiczna znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz umożliwia korzystanie z niego także na urządzeniach mobilnych. ...

Więcej...

3 listopada 2017, 14:58

Z początkiem listopada 2017 roku PSE rozpoczęły realizację projektu badawczego pn. „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES”, prowadzonego przez konsorcjum EU-SysFlex. W celu realizacji projektu PSE podpisały 4 września br. umowę konsorcjum z 33 partnerami z 15 krajów. Kolejnym krokiem było zawarcie w dniu 28 września br. z Komisją Europejską...

Więcej...

3 listopada 2017, 13:11

W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 51 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Propozycja została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 10 kwietnia 2017 r. pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP dotycząca ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw...

Więcej...

3 listopada 2017, 08:09

Informujemy, że 31 października 2017 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiceprezes Zarządu pan Stanisław Skoczylas przestał pełnić swoją funkcję w Zarządzie PSE S.A. Jednocześnie tego samego dnia, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, został powołany pan Jakub Kozera. Jakub Kozera jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Stosunki...

Więcej...

31 października 2017, 16:00

W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: „Wytyczne SO GL”). PSE S.A. oraz pozostali operatorzy zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych ( ang. Key Organisational Requirements, Roles and...

Więcej...