Powrót

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie dolnośląskim

29 maja 2015, 10:38

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie dolnośląskim
29 maja 2015 r. Polskie Sieci Energetyczne S.A., Wojewoda Dolnośląski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List Intencyjny o współpracy przy realizacji budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do jej efektywnego przesyłania i dostarczania do odbiorców. Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych jakim jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej w całym kraju, jest realizowane poprzez utrzymanie i rozwijanie sieci najwyższych napięć (220  i  400 kV) oraz stacji elektroenergetycznych. Realizowany obecnie program inwestycyjny PSE związany jest  również z rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej w województwie dolnośląskim.

Uwzględniając kwestie związane ze Zrównoważonym Rozwojem i ochroną środowiska, PSE we wszystkich realizowanych projektach inwestycyjnych zwracają szczególną uwagę na szeroko rozumianą komunikację społeczną, w tym ścisłą współpracę z włodarzami terenu, z gminami i ich mieszkańcami. Na rzecz tej  współpracy, dla zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji celu publicznego, jakimi są inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie województwa dolnośląskiego, został podpisany List  Intencyjny, obejmujący następujące projekty inwestycyjne:

  1. Budowa linii 400 kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław
  2. Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice
  3. Modernizacja linii 220 kV Mikułowa – Leśniów
  4. Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna
  5. Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice
  6. Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice
  7. Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Mikułowa – Hagenwerder
  8. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa
  9. Rozbudowa stacji 220/110 kV Polkowice o rozdzielnię 400 kV
  10. Rozbudowa stacji 400/110 kV Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV

Nowe i modernizowane linie przesyłowe oraz rozbudowywane stacje elektroenergetyczne zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W zdecydowany sposób poprawią zasilanie w energię elektryczną aglomeracji wrocławskiej i całego Dolnego Śląska. Umożliwią wyprowadzenie mocy z nowych konwencjonalnych źródeł wytwórczych. Stworzą dogodne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego dostrzegają potrzebę realizacji na terenie województwa dolnośląskiego tych ważnych inwestycji infrastrukturalnych. Zwiększą one pewność zasilania, zmniejszą zagrożenia przeciążeniami linii oraz poprawią jakość energii dostarczanej do odbiorców. Pozwolą lepiej wykorzystywać potencjał energetyczny województwa. Budowa linii to także szansa na rozwój regionu poprzez pozyskanie nowych inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy, bowiem elektroenergetyczne projekty PSE powinny także pozytywnie oddziaływać na inwestycje i rozwój lokalnych wytwórców energii.

Realizowane inwestycje sprzyjać będą także zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów. Przyniosą również dodatkowe korzyści finansowe dla lokalnych społeczności. Gminy, przez które przebiegać będzie inwestycja, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez właściciela infrastruktury elektroenergetycznej, tj. PSE. Wpłacana corocznie należność w wysokości 2 proc. wartości inwestycji na  obszarze gminy, stanowić będzie wymierną pozycję w budżecie każdej z nich.

Mając na względzie znaczenie, jakie dla dalszego rozwoju województwa dolnośląskiego mają realizowane inwestycje sieciowe, Sygnatariusze Listu Intencyjnego będą wspierać proces budowy i rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie. Strony wyraziły wolę współpracy i zadeklarowały podjęcie niezbędnych działań umożliwiających realizację tych inwestycji, m.in. poprzez prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców w celu właściwego i rzetelnego informowania oraz uzyskania akceptacji społecznej.