Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

30 kwietnia 2018, 12:46

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie).

OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie, który 30 kwietnia 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 wraz z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag - do 25 maja 2018 r.;
  • adresie poczty elektronicznej: instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu: (22) 242 11 95, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie, w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP. Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie.  

Spotkanie to odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz. 1100, w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w Auli im. Stefanii Kasprzyk (wejście główne budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać do 15 maja 2018 r. za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie internetowym PSE.