Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie

10 sierpnia 2020, 15:58

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.5.2020.ŁW z dnia 7 sierpnia 2020 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP - Korzystanie określone w ww. Karcie aktualizacji, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji oraz dodatkowo tekst jednolity IRiESP - Korzystanie uwzględniający zmiany wprowadzone Kartą aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP.