Powrót

Komunikat OSP informujący o wejściu w życie zmian IRiESP i WDB w związku z wdrożeniem projektu DE-AT-PL-4M MC / Interim Coupling Project z dniem 17 czerwca 2021 r.

15 czerwca 2021, 16:38

Komunikat OSP informujący o wejściu w życie zmian IRiESP i WDB w związku z wdrożeniem projektu DE-AT-PL-4M MC / Interim Coupling Project z dniem 17 czerwca 2021 r.

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) dotyczących:

zgodnie z powołanymi w tych komunikatach decyzjami Prezesa URE zatwierdzającymi:

  1. Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania,
  2. Kartę aktualizacji nr CB/29/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie),

OSP informuje, iż zmiany Warunków Dotyczących Bilansowania oraz IRiESP - Bilansowanie określone w dokumentach, o których mowa w ww. pkt.1 i 2, wchodzą w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania projektu Interim Coupling Project (ICP), tj. alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu łączenia rynków dnia następnego poprzez aukcje niejawne (implicit) w oparciu o metodę dotyczącą skoordynowanych zdolności przesyłowych netto na granicach: Węgry - Austria, Austria - Czechy, Czechy - Niemcy, Niemcy - Polska, Czechy - Polska oraz Polska - Słowacja, uzgodnionym pomiędzy operatorami systemu przesyłowego oraz wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej (NEMO) - uczestnikami ICP i opublikowaną informacją na stronie internetowej OSP, co następuje z dniem 17 czerwca 2021 r.