Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

11 marca 2020, 10:58

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie).

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie, który w dniu 11 marca 2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 25 marca 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie, w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP -Korzystanie, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP.

Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.