Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 grudnia 2017 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

22 grudnia 2017, 14:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 grudnia 2017 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2016.LK z dnia 19 grudnia 2017 r. postanowił umorzyć w części postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej  (dalej „IRiESP”) w zakresie dotychczas nierozstrzygniętym, tj. zmian określonych w części zatytułowanej „Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy" znajdujących się na stronach od 8 do 28 Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej ,,Karta aktualizacji nr CB/16/2016"), stanowiącej Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa URE z dnia 25 listopada 2016 r., znak: DRR.WIR.4320.3.2016.LK.

Powołana na wstępie niniejszego Komunikatu decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.1.2016.LK z dnia 19 grudnia 2017 r. znajduje na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty.