Powrót

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

9 września 2020, 16:50

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr:

  • CK/13/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”),
  • CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”),

w dniu 21 sierpnia 2020 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Kartach aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia ww. Karty aktualizacji, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektów tych Kart aktualizacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.