Powrót

Przedłużenie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie

26 marca 2020, 14:15

Przedłużenie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) w sprawie przedłużenia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), komunikatem z dnia 11 marca 2020 r. poinformował o planowanych do wprowadzenia, zmianach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie), określonych szczegółowo w opracowanym przez OSP projekcie Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie. W powołanej powyżej dacie projekt Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie został zamieszczony na stronie internetowej OSP.

Mając jednakże na uwadze wprowadzony na terenie kraju stan epidemii i działania podmiotów rynku energii ukierunkowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz zachowanie ciągłości procesów biznesowych, oraz zgłoszone przez te podmioty wnioski o przedłużenie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie, OSP informuje, iż przychylając się do wniosków podmiotów rynku energii, wskazany w komunikacie z dnia 11 marca 2020 r. termin na zgłaszanie uwag do projektu zmian w IRiESP w zakresie Karty aktualizacji nr CK/12/2020 ulega przedłużeniu do dnia 8 kwietnia 2020 r.

OSP informuje jednocześnie, iż bez zmian pozostają pozostałe informacje zawarte w komunikacie z dnia 11 marca 2020 r. odnośnie miejsca i sposobu zgłaszania uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie, tj.: uwagi do projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie, należy zgłaszać:

  • w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Korzystanie, dołączonym do komunikatu z dnia 11 marca 2020 r. i dostępnym w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP,
  • na wskazany w komunikacie numer faksu lub adres mailowy (odpowiednio: (22) 242 2192 lub instrukcja@pse.pl), wraz ze skanem oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.