Powrót

Komunikat OSP z dnia 12 listopada 2010 r. dot. Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

12 listopada 2010, 00:00

Komunikat OSP z dnia 12 listopada 2010 r. dot. Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r. postanowił:
  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., oraz zmienioną decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE Operator S.A. Karcie aktualizacji nr CB/2/2010 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (nazywanej dalej również „Kartą aktualizacji nr CB/2/2010”).
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/2/2010, na dzień 15 listopada 2010 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 12 listopada 2010 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr CB/2/2010. Zgodnie z wyżej powołaną decyzją nr DPK-4320-2(4)/2010/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, określone Kartą aktualizacji nr CB/2/2010, wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2010 r. Jednocześnie OSP publikuje na swojej stronie internetowej jednolity tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany wprowadzone ww. Kartą aktualizacji.