Powrót

Komunikat OSP z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

26 sierpnia 2011, 00:00

Komunikat OSP z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje o planowanych do wprowadzenia zmianach w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP - Korzystanie").

W treści IRiESP - Korzystanie dokonano zmiany numeracji wszystkich punktów dokumentu i poszczególnych odwołań w jego treści, wprowadzając sposób numerowania poszczególnych punktów IRiESP - Korzystanie zgodny ze stosowanym w części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

W treści dokumentu dokonano również zmiany kilku punktów w zakresie dotyczącym wymagań
i zaleceń technicznych dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci zamkniętej, jak też uszczegółowiono zapisy określające zakres przedmiotowy wymagań technicznych określonych w IRiESP - Korzystanie. Poza tym odstąpiono od obowiązku sporządzania i uzgadniania z OSP harmonogramów dostosowania do spełnienia wymagań IRiESP - Korzystanie w odniesieniu do tych urządzeń, instalacji i sieci, które nie spełniają wymagań określonych powyższą częścią IRiESP. W pozostałym zakresie w opracowanym projekcie wprowadzono zmiany redakcyjne z uwagi na potrzebę doprecyzowania dotychczasowych postanowień. Dotyczy to w szczególności postanowień o ochronie informacji.

W związku z powyższym, mając na uwadze zakres ww. zmian, w szczególności zmian porządkowych, które wpływają na układ całego dokumentu, OSP opracował projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „projekt IRiESP - Korzystanie”), który w dniu 26 sierpnia 2011 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.

Przedmiotowy projekt IRiESP - Korzystanie opracowany został na podstawie obowiązującej obecnie tej części IRiESP. Wraz z niniejszym Komunikatem, celem ułatwienia analizy dokonanych zmian, OSP publikuje dodatkowo na swojej stronie internetowej projekt IRiESP -  Korzystanie w wersji z uwidocznieniem wszystkich dokonanych modyfikacji treści dokumentu w stosunku do obowiązującego obecnie.

OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt IRiESP - Korzystanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do projektu IRiESP - Korzystanie oraz równocześnie poddaje ww. projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr  89, poz. 625 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze, OSP zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu
IRiESP - Korzystanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 16 września 2011 r. na:

  1. adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl; lub
  2. faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESP - Korzystanie. Formularz dostępny jest na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.